Μεγάλες ανατροπές φέρνει το σχέδιο νόμου για το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες αλλαγές, όπως η συνέντευξη και η εμπλοκή τόσο του ΑΣΕΠ όσο και η συμμετοχή στελεχών του ιδιωτικού τομέα ως αξιολογητές. Στόχος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι ο εντοπισμός των καταλληλότερων για τις θέσεις ευθύνης. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «εισάγονται αξιοκρατικά εργαλεία για την ανάληψη θέσης ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και μπαίνει τέλος στη λογική της επετηρίδας, αλλά και της κομματικής συχνά επιλογής». 

Τονίζεται δε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι πεδίο εφαρμογής του νέου συστήματος θα είναι, προς το παρόν τουλάχιστον, το λεγόμενο κεντρικό κράτος, ενώ για τους ΟΤΑ θα ακολουθήσει νέα μελέτη, για το σύστημα επιλογής προϊσταμένων, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών

Για  να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα στο νέο σύστημα, προβλέπεται η ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα, σε όλα τα στάδια (προφίλ θέσης, κριτήρια αξιολόγησης, αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων και συνέντευξης) θα αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργούνται με τις ίδιες δικλίδες διαφάνειας όπως ακριβώς και οι πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ. 

Σημειώνεται ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δίνει ιδιαίτερη σημασία και στη συνέντευξη. Όπως υπογραμμίζεται «η διεθνής πρακτική και η εμπειρία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, δείχνει ότι μόνο με δομημένη συνέντευξη μπορούν να αξιολογηθούν τα λεγόμενα δυναμικά χαρακτηριστικά υποψηφίων προϊσταμένων. Για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας αυτής, εισάγονται δύο δικλίδες ασφαλείας: α) η συνέντευξη θα είναι δομημένη, δηλαδή θα αξιολογεί με ενιαίο τρόπο συγκεκριμένες δεξιότητες όπως προκύπτουν από τα βιογραφικά των υποψηφίων και από τις δηλώσεις ενδιαφέροντος, β) η συνέντευξη θα διεξάγεται από έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη, που θα προτείνονται από το ΑΣΕΠ

Στις διαδικασίες αξιολόγησης πέραν των εκπροσώπων του ΑΣΕΠ και του Δημοσίου, θα συμμετέχουν και επιλεγμένα στελέχη του ιδιωτικού τομέα ως αξιολογητές γεγονός που έχει προκαλέσει ορισμένες αντιδράσεις. Τα στελέχη αυτά θα προτείνονται από το ΑΣΕΠ και θα έχουν πιστοποιηθεί σχετικά. «Αυτή η καινοτομία εισάγεται και για την περαιτέρω διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της διαδικασίας, αλλά και για να μεταφέρεται σχετική τεχνογνωσία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού από τον ιδιωτικό τομέα στο κράτος» προστίθεται από το υπουργείο. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που αναφέρουν ότι η εμπλοκή ιδιωτών μπορεί να δημιουργήσει διαφοροποιήσεις και... εντυπώσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το υπουργείο, «το νέο σύστημα προάγει την ισότητα μεταξύ των εργαζομένων και απελευθερώνει σημαντικούς ανθρώπινους πόρους, καταργώντας παρωχημένους διοικητικούς περιορισμούς, μέσα από ενέργειες όπως: το άνοιγμα των θέσεων ευθύνης επιπέδου γενικής διεύθυνσης και διεύθυνσης σε όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου με τα κατάλληλα προσόντα, ο περιορισμός της σημασίας των κλάδων ως κριτήριο για την κατάληψη θέσης ευθύνης και η επικέντρωση στα ουσιαστικά και δυναμικά προσόντα του υποψηφίου και τέλος η δυνατότητα σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου να καταλάβουν τις ανώτατες θέσεις ευθύνης της διοικητικής ιεραρχίας δηλαδή των γενικών διευθυντών». 

ΑΝ. ΓΑΛ.