Την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καλεί με έγγραφό του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να εφαρμόσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, κατ' εφαρμογή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που υπεγράφη μεταξύ των δύο παραπάνω υπουργείων.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, τα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας χωρίς να απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου.

Οι υπηρεσίες και τα αντίστοιχα 4 πιστοποιητικά-βεβαιώσεις είναι:

1. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων - Λιμενικές Αρχές

-Βεβαίωση από τον κλάδο ελέγχου εμπορικών πλοίων ή Λιμενική Αρχή ότι το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος πλοίου υπό ελληνική σημαία πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ενδιαίτησης επιβατών, εφόσον κάποια από τις ανωτέρω Αρχές έχει εκδώσει τα ισχύοντα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και προστασίας περιβάλλοντος του συγκεκριμένου πλοίου.

2. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας

- Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού

3. Οίκος Ναύτου

- Βεβαίωση ασφάλισης ή μη στον Οίκο Ναύτου

- Βεβαίωση διαγραφής από τον Οίκο Ναύτου

4. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος

- Βεβαίωση περί μη οφειλής

Επίσης, σημειώνεται ότι η υπηρεσία οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγγελτα τα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις εντός 24 ωρών από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου.