Βελτιώσεις στο νομοσχέδιο  “για την Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και Ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης”, που θα αποκαθιστούν τις ανισότητες και θα προωθούν την ίση μεταχείριση εργαζόμενων λόγω φύλου και οικογενειακών υποχρεώσεων, προτείνει με επιστολή της προς την Υπουργό Εργασίας  κ. Λούκα Κατσέλη η ΓΣΕΕ.

Ακόμη με επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητεί κατά την τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα να υπάρξει πρόβλεψη ώστε να προηγούνται οι απαιτήσεις των εργαζομένων από τις απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στο ζήτημα της προστασίας της ισότητας, η ΓΣΕΕ ζητά να διατυπωθούν οι ρυθμίσεις του άρθρου 36, με τρόπο ώστε να μην εξαιρούνται από αυτές σημαντικές κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων, που χρήζουν ίσης προστασίας, όπως πχ μητέρες που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο Τομέα, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ ή εποπτευόμενους από αυτούς φορείς που υπάγονται αποκλειστικά ως προς το καθεστώς αδειών και παροχών μητρότητας στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αναφέρει επίσης, ότι κατά την ισχύουσα πρακτική εργαζόμενες οι οποίες εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ενώ τυπικά υπάγονται σε έστω κατά τι ευνοϊκότερες για την άδεια φροντίδας παιδιού ρυθμίσεις, δεν επωφελούνται, γιατί απλά είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη να τις χορηγήσει ή εργάζονται σε ατομικές επιχειρήσεις και είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ή β΄ βαθμού συγγένειας, παρόλο που τα συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας εξομοιώνονται νομοθετικά με τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και υπάγονται σε όλους τους κλάδους ασφάλισής του, λαμβάνουν δε τις συμπληρωματικές παροχές μητρότητας του ΟΑΕΔ.

Ακόμη εργαζόμενες μητέρες που δεν έχουν λάβει επίδομα μητρότητας από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., λόγω μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης (200 ηε), όπως πχ οι νεοπροσλαμβανόμενες, οι εποχικά απασχολούμενες, οι ευέλικτα απασχολούμενες κλπ, Προβλήματα αντιμετωπίζουν και εργαζόμενες μητέρες που είτε δεν έχουν κάνει καθόλου χρήση της ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού, είτε έχουν κάνει χρήση μέρους της συνολικής διάρκειας αυτής ως ισόχρονης άδειας με αποδοχές κοκ. Η Συνομοσπονδία ζητά να απαγορευτεί με ρητή διατύπωση ο συνυπολογισμός του 6μηνου της ειδικής άδειας μητρότητας στους 30 μήνες που διαρκεί το δικαίωμα της άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), συνυπολογισμός ο οποίος κατά την ισχύουσα πρακτική, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, επιβάλλεται μονομερώς από τους εργοδότες.

Η ΓΣΕΕ ζητεί ακόμη να διασφαλίζεται άμεση πρόσβαση σε αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου της άνισης μεταχείρισης εργαζομένων λόγω φύλου και οικογενειακών υποχρεώσεων και να προβλέπεται αυτεπάγγελτη παρέμβαση των Επιθεωρητών Εργασίας για την εφαρμογή της Αρχής των ίσων ευκαιριών.

Σημειώνει μάλιστα ότι η προσθήκη αυτή είναι κρίσιμη, προκειμένου να ενισχυθεί αποτελεσματικά το πλέγμα των διατάξεων που στοχεύει στην αντιμετώπιση της άνισης μεταχείρισης και των βλαπτικών μεταβολών στους όρους και τις συνθήκες εργασίας, που στηρίζονται σε διάκριση λόγω φύλου και οικογενειακών υποχρεώσεων, ιδιαίτερα μάλιστα όταν συρρέουν με άλλους λόγους διάκρισης (πχ λόγω εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας κλπ).

Στην επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για τις τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικαη ΓΣΕΕ τονίζει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη εξασφάλισης και των εργαζομένων από τις άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα δικαιώματά τους και την αποτελεσματική προστασία τους.

Το βασικό κριτήριο ένταξης μιας επιχείρησης στο καθεστώς διαδικασίας εξυγίανσης, είναι, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ ο κοινωνικός της ρόλος και η διατήρηση των θέσεων εργασίας, και ζητά το κριτήριο αυτό να συμπεριληφθεί ρητά και στον κύριο σκοπό του έργου του μεσολαβητή.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ πρέπει επίσης να διασφαλισθεί κατά την προσφυγή στη δικαιοσύνη, η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων μέσω των εκπροσώπων τους, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης ούτως ώστε να μην εξαιρούνται οι αξιώσεις τους από την απαγόρευση λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών μέτρων κατά της επιχείρησης για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους από μισθούς.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι επιχείρησης που βρίσκεται σε κατάσταση παύσης ή αναστολής πληρωμών και δεσμεύεται, με οποιοδήποτε κατά το νόμο τρόπο, από συμφωνία εξυγίανσης θα δικαιούνται να εισπράξουν το επίδομα αφερεγγυότητας που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ.

Ακόμη, η Γ.Σ.Ε.Ε. συνηγορεί στη θέση ότι το θεσμικό πλαίσιο προπτωχευτικής εξυγίανσης των επιχειρήσεων πρέπει να περιέχει αυστηρές δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών και ζητούμε την άμεση τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 41 του ν. 3863/2010 η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 95 (κύρωση με το ν. 3248/1955) και 173, σύμφωνα με τις οποίες αποτελεί διεθνές κατώτατο όριο προστασίας η υποχρέωση του Κράτους να κατατάσσει τις απαιτήσεις των εργαζομένων σε υψηλότερη προνομιακή βαθμίδα από τις περισσότερες άλλες προνομιακές απαιτήσεις και ιδιαίτερα εκείνες του Κράτους και του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, ζήτημα για το οποίο η Γ.Σ.Ε.Ε. έχει ήδη υποβάλει Παρατηρήσεις στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.

Είναι λοιπόν ανάγκη να τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 41 του ν.3863/2010, έτσι ώστε στην τρίτη τάξη προνομίων του άρθρου 975 ΚΠολΔ να κατατάσσονται μόνο οι απαιτήσεις που έχουν ως βάση τους την παροχή εξαρτημένης εργασίας, και οι απαιτήσεις των ΦΚΑ να τεθούν προνομιακά σε σχέση με τους άλλους πιστωτές στην επόμενη τάξη. Επίσης, οι εργατικές αξιώσεις να διασφαλίζονται για διάστημα 2 ετών από την κήρυξη της πτώχευσης, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του νόμου.

Η Συνομοσπονδία επισημαίνει, ότι οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης υπάγονται στην τρίτη τάξη, ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησής τους και του ύψους τους, σε αντίθεση με τις εργατικές απαιτήσεις, που κατατάσσονται προνομιακά μόνο αυτές που προέκυψαν τους τελευταίους έξι μήνες. Έτσι, στην πράξη, στις περισσότερες περιπτώσεις το εκπλειστηρίασμα θα εξαντλείται σε βάρος των απαιτήσεων των εργαζομένων.