Τέλος εποχής για τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για όλους, καθώς την Παρασκευή δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, σχετικά με την ενεργοποίηση του συστήματος «Άτλας». 

Σύμφωνα με τον υπουργό, σύντομα θα ολοκληρωθεί η ψηφιακή καταγραφή του ασφαλιστικού ιστορικού του συνόλου των εργαζομένων της χώρας. Έτσι, κάθε εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα μέσω του υπολογιστή του να δει την ασφαλιστική του διαδρομή, από τη στιγμή που ξεκίνησε έως και τη συνταξιοδότησή του, δηλαδή το δικό του «ασφαλιστικό βιογραφικό».

Όπως δήλωσε ο κ. Βρούτσης, «η έκδοση και η απονομή σύνταξης θα είναι υπόθεση ημερών. Για όλους, ακόμη και στις πιο σύνθετες περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι με το σύστημα «Άτλας», «τελειώνουν οριστικά οι ουρές και η ταλαιπωρία των πολιτών στα ασφαλιστικά ταμεία». «Η νέα Ελλάδα χτίζεται ξανά απο την αρχή σε στέρεες και υγιείς βάσεις», τόνισε.

Όπως αναφέρεται στη σχετική υπουργική απόφαση, στη διαδικασία αυτή εμπλέκονται η γενική γραμματεία κοινωνικής ασφάλισης του υπουργείου Εργασίας και όλοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

Το σύστημα ΑΤΛΑΣ, επίσης, διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων (ΑΜΚΑ -ΕΜΑΕΣ) και περιλαμβάνει: 

α. το Εθνικό Μητρώο Εργοδοτών, 

β. το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης και 

γ. τον Ψηφιακό Λογαριασμό Ασφάλισης. 

Για την τήρηση των στοιχείων ασφάλισης, ασφαλιστικής ικανότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών, μέσω της ανάπτυξης του απαραίτητου πληροφοριακού συστήματος, η Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε., προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

1. Προετοιμάζει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (κεντρικοί διακομιστές, σταθμοί εργασίας, υποδομές δικτύου και βάσεων δεδομένων).

2. Υλοποιεί τις σχετικές μηχανογραφικές εφαρμογές.

3. Ορίζει το προσωπικό που θα απασχολείται στην ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος.

4. Δημιουργεί το απαραίτητο κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης (Help Desk) για την τεχνική υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών.

5. Καταρτίζει και υλοποιεί σχέδιο εκπαίδευσης του προσωπικού πάνω στα αντικείμενα του νέου συστήματος.

Σε δύο φάσεις η υλοποίηση

Πρώτη φάση: ειτουργία του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης

1. Δημιουργείται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ετοιμάζει τις τεχνικές προδιαγραφές και τα προγράμματα διασύνδεσης του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης με τα πληροφοριακά συστήματα των Φ.Κ.Α., της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και του ΕΟΠΥΥ.

2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να καταγράφουν στο πληροφοριακό τους σύστημα ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που ανέπτυξε η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για το σκοπό αυτό, τους δικαιούχους ασφαλιστικής ικανότητας και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια αυτής για τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους (μέλη οικογένειας) και να ενημερώνουν, σε πραγματικό χρόνο, το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης που τηρείται στην Η.ΔΙ.Κ.Α..ΑΕ.

3. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και, μέσω του ΕΟΠΥΥ, με τις εφαρμογές των Νοσοκομείων ή άλλων παρόχων υγείας, προκειμένου να ελέγχεται ηλεκτρονικά το δικαίωμα των ασφαλισμένων στις παροχές υγείας σε είδος.

4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αναστέλλει το δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας όσων ασφαλισμένων παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις λόγω ληξιαρχικών γεγονότων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν διασύνδεσης και διασταύρωσης των στοιχείων με το σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ ή, λόγω της απώλειας της ιδιότητας προστατευόμενου μέλους λόγω σπουδών, με το σύστημα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Aκαδημαϊκής Ταυτότητας που τηρείται στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). 

Ειδικά για τις περιπτώσεις θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου, η ασφαλιστική ικανότητα εμμέσου μέλους δεν αναστέλλεται μέχρι την τελική κρίση του οικείου Φορέα (αναστολή, διαγραφή, μεταβίβαση, παράταση, κλπ.), ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σχετικά.

Σε κάθε περίπτωση, για τις ανωτέρω αναστολές, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ενημερώνει το φορέα του ασφαλισμένου.

5. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται μέχρι την 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους να αποστέλλουν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των ασφαλισμένων - άμεσα και έμμεσα - δικαιούχων περίθαλψης, με την ένδειξη «ασφαλιστική ικανότητα και διάρκεια ισχύος αυτής». 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του προς υποβολή αρχείου καθορίζονται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μέχρι την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου από το έτος της υποβολής.

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, υποχρεούνται να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο από τα πληροφοριακά τους συστήματα ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης για οποιεσδήποτε προσθήκες ή μεταβολές.

6. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καταργείται η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων και η αποστολή ή επικόλληση αυτοκόλλητης ετικέτας θεώρησης.

Δεύτερη φάση: Λειτουργία εθνικού μητρώου εργοδοτών και ψηφιακού λογαριασμού ασφάλισης

1. Δημιουργείται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ «Ψηφιακός Λογαριασμός Ασφάλισης» για όλους τους ασφαλισμένους της χώρας και το Εθνικό Μητρώο Εργοδοτών μέσω του οποίου χορηγείται ηλεκτρονικά Ασφαλιστική Ενημερότητα. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ετοιμάζει τις προδιαγραφές και τα προγράμματα διασύνδεσης του Εθνικού Μητρώου Εργοδοτών και του Ψηφιακού Λογαριασμού Ασφάλισης με τα πληροφοριακά συστήματα των ΦΚΑ. 

2. Οι ΦΚΑ αποστέλλουν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. εντός μηνός από την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των εργοδοτών που υπάρχουν στα πληροφοριακά τους συστήματα με ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και αρχείο με στοιχεία ασφάλισης των ασφαλισμένων τους.

3.  Οι ΦΚΑ υποχρεούνται να διασυνδεθούν με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» για την online ενημέρωση της ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών ή αυτοαπασχολούμενων. Επιπλέον, μέχρι και την 15η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα (και αν αυτή συμπίπτει με ημέρα αργίας την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη) οι ΦΚΑ αποστέλλουν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία ασφάλισης του προηγούμενου μήνα καθώς και οποιεσδήποτε μεταβολές του ιστορικού ασφάλισης που ήδη έχει σταλεί. 

4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. συγκεντρώνει τα στοιχεία και τα επεξεργάζεται με σκοπό την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τους ΦΚΑ και τους ασφαλισμένους με την έκδοση Αποσπάσματος Λογαριασμού Ασφάλισης, Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης και Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

5. Το σύστημα ΑΤΛΑΣ διασυνδέεται με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την άντληση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο. 

Αρχεία δεδομένων

Για την τήρηση των στοιχείων ασφάλισης, ασφαλιστικής ικανότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών, μέσω της ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε., οι εμπλεκόμενοι φορείς, υποχρεούνται να αποστείλουν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., εντός των ανωτέρω αναφερόμενων προθεσμιών, προς καταχώρηση και επεξεργασία ενδεικτικά τα κάτωθι στοιχεία:

Για τη δημιουργία του μητρώου δικαιούχων περίθαλψης:

Τα πλήρη στοιχεία του Φορέα Ασφάλισης του δικαιούχου, τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής ικανότητας και, στην περίπτωση καταχώρησης έμμεσα ασφαλισμένου, τα πλήρη στοιχεία του άμεσου μέλους.

Για τη δημιουργία του μητρώου εργοδοτών:

Τα πλήρη στοιχεία του Φορέα Ασφάλισης, του Εργοδότη (στην περίπτωση των νομικών προσώπων, της εκπροσώπησης, έδρας, επωνυμίας κλπ), της κατηγορίας της επιχείρησης και των τυχόν οφειλών ή ρυθμίσεων.

Για τη δημιουργία λογαριασμού ασφάλισης ασφαλισμένων:

Τα στοιχεία του Φορέα Ασφάλισης, τα στοιχεία Μητρώου Ασφαλισμένου, ενδεικτικά ΑΜΚΑ, ΑΜ Φορέα, ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής, δ/νση κατοικίας (οδός, αριθμός, Πόλη, Ταχ.Κωδ.), στοιχεία εργοδότη και στοιχεία ασφάλισης όπως χρονική περίοδο, κλάδο ή κατηγορία, έτος ασφάλισης, αποδοχές, εισφορές, στοιχεία ρυθμίσεων ή οφειλών, κ.λ.π).

Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται υπό το πλαίσιο εφαρμογής του ν.2472/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλης κανονιστικής πράξης, απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Οδηγίας ή Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διέπει την τήρηση και επεξεργασία των ανωτέρω αρχείων.

Ημερομηνία έναρξης υποχρεώσεων εμπλεκομένων φορέων

Οι ημερομηνίες έναρξης σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, καθορίζονται ως εξής:

α. H Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

β. Ημερομηνία καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών της β' φάσης από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ορίζεται η 30η Αυγούστου 2014.»