Με ανοιχτή διαδικασία θα πραγματοποιηθεί η επιλογή του νέου επικεφαλής της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

Μετά την ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚτΠ, προς το σκοπό ορισμού του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση στην ιστοσελίδα http://www.online.ekdd.gr/applications. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου. 

Η πλήρωση της παραπάνω θέσης θα γίνει με τα εχέγγυα της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας. Σε συνέχεια της πρόσφατης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για επιλογή του προέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ, αποδεικνύει στην πράξη τη βούληση για την κατοχύρωση ενός αντικειμενικού συστήματος επιλογών για την πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου.

Η διαδικασία επιλογής του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» για τον ορισμό του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας προβλέπει έξι στάδια στάδια:

•    Στο πρώτο γίνεται η έκδοση της προκήρυξης, η οποία περιλαμβάνει:
Περιγραφή της θέσης, τις ελάχιστες και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης, καθώς και τη διαδικασία επιλογής
•    Στο δεύτερο στάδιο συστήνεται επιτροπή αξιολόγησης με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, η οποία θα αποτελείται από: ένα σύμβουλο επιχειρήσεων ως Πρόεδρο, έναν καθηγητή ΑΕΙ και ένα σύμβουλο ψηφιακής καινοτομίας
•    Στο τρίτο στάδιο πραγματοποιείται η αξιολόγηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης. Με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων, των βιογραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων ενδιαφέροντος αξιολογείται η τήρηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων και επιλέγονται οι έξι πλέον κατάλληλοι υποψήφιοι, οι οποίοι καλούνται σε συνέντευξη
•    Στο τέταρτο στάδιο οι έξι επιλεγέντες υποβάλλονται στη διαδικασία της  συνέντευξης, στο πλαίσιο της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας, ενώ το περιεχόμενο της συνέντευξης καταγράφεται ευσύνοπτα σε πρακτικό
•    Στο προτελευταίο στάδιο οι τρεις επικρατέστεροι υποψήφιοι προτείνονται με αιτιολογημένη εισήγηση στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
•    Στο τελευταίο στάδιο ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποφασίζει αιτιολογημένα το διορισμό του μέλους Δ.Σ. προς το σκοπό ορισμού του στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου κατόπιν επικύρωσης της επιλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο

«Έχουμε δεσμευθεί για την επιλογή των πλέον άξιων και ικανών σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, μέσα από διαφανείς διαδικασίες - και αυτή τη δέσμευση την κάνουμε πράξη. Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας την υποκειμενική και εν πολλοίς αυθαίρετη επιλογή στελεχών και να προχωρήσουμε στην αντικειμενική και αξιοκρατική επιλογή πολιτικού προσωπικού σε καίριες, για τη δημόσια διοίκηση, θέσεις. Η διαδικασία αυτή μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για την επιλογή άλλων στελεχών που μέχρι σήμερα διορίζονταν με πολιτικές αποφάσεις», τόνισε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ανάρτηση της προκήρυξης. 

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εύη Χριστοφιλοπούλου, δήλωσε σχετικά: 

«Αφήνουμε τους απευθείας διορισμούς και υπηρετούμε συστηματικά την πολιτική της πλήρωσης θέσεων υψηλής ευθύνης με σαφή κριτήρια και αντικειμενικότητα. Η πρωτοβουλία που ξεκίνησε με τη θέση του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ, συνεχίζεται με την προκήρυξη για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. Η αξιοκρατία και η διαφάνεια είναι βασικοί πυλώνες της Ανοικτής Διακυβέρνησης».