Άρχισε η διαδικασία επανατοποθέτησης των 600 διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας

Έτσι, σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι διοικητικοί υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης να υποβάλουν αίτηση προτίμησης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού των φορέων προέλευσης.

Εντός 5 ημερών από την υποβολή των αιτήσεων, οι διευθύνσεις διοικητικού των ΑΕΙ προέλευσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξη των πινάκων συνδρομής κριτηρίων. Στη συνέχεια, αποστέλλουν το σύνολο των σχετικών στοιχείων στο ΑΣΕΠ, το οποίο εκδίδει τους προσωρινούς πίνακες διάθεσης των υπαλλήλων.

Εντός 5 ημερών από την έκδοση των προσωρινών πινάκων, οι διοικητικοί υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα καλούνται να καταθέσουν τις ενστάσεις τους οι οποίες εξετάζονται στη συνέχεια από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στη συνέχεια, το ΑΣΕΠ θα καταρτίσει και θα εκδώσει τους τελικούς πίνακες διάθεσης των υπαλλήλων.

Μετά την υποβολή τυχόν αιτήσεων θεραπείας από διοικητικούς υπαλλήλους και την εξέτασή τους, θα εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες διάθεσης των υπαλλήλων.  

Τέλος, ο φορέας υποδοχής (ΑΕΙ και ΤΕΙ) θα εκδώσει τις αποφάσεις μετάταξης – μεταφοράς.