Αρχίζει η συλλογή και καταγραφή του συνόλου των περιπτώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου που μετετράπησαν σε αορίστου χρόνου, με εγκύκλιο που απέστειλε σήμερα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε όλες τις διευθύνσεις διοικητικού του δημοσίου τομέα.

Εντός δέκα ημερών, οι αρμόδιες διευθύνσεις οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επανέλεγχου των μετατροπών από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4250/2014.

Συγκεκριμένα, οι διευθύνσεις διοικητικού ή άλλες αρμόδιες οργανικές μονάδες, οφείλουν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν - βάση σχετικού υποδείγματος:

- Τα ατομικά στοιχεία των υπαλλήλων, την κατηγορία και την ειδικότητα στην οποία κατετάγησαν κατά το χρόνο μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου

- Την υπηρεσία στην οποία σήμερα υπηρετούν

- Τις διατάξεις βάση των οποίων έγινε η μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου

- Την ακριβή ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης

- Το φορέα στον οποίο πραγματοποιήθηκε η μετατροπή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός από τον φορέα στον οποίο ο υπάλληλος υπηρετεί.