Ένα νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 1.200 ατόμων στον τομέα της Υγείας ετοιμάζει το υπουργείο υγείας.

Σύμφωνα με «τα Νέα», το πρόγραμμα θα αρχίσει να υλοποιείται από τις αρχές του Ιουλίου, και στη διάρκειά του οι συμμετέχοντες θα αμείβονται καθώς προβλέπεται επίδομα σε όλες τις φάσεις κατάρτισης και άσκησης.

Ποιους αφορά

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε ειδικότητες όπως ΠΕ-ΤΕ νοσηλευτών, ΠΕ οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ πληροφορικής, ΤΕ διοικητικού, ΤΕ ραδιολόγων - ακτινολόγων, ΤΕ μαιευτικής, ΤΕ επισκεπτών υγείας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους - μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης επαγγέλματος, να μην ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα και να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρωα ανέργων του ΟΑΕΔ ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Για την επιλογή τους θα λαμβάνονται υπόψιν και θα μοριοδοτούνται κριτήρια όπως, οικογενειακή κατάσταση. ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, χρόνος ανεργίας και ηλικία.
Με την εγγραφή τους στο Μητρώο θα λάβουν την Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκησης και συνολικά θα έχει διάρκεια 1.200 ωρών.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η παροχή θεωρητικης κατάρτισης 240 ωρών, ενώ οι υπόλοιπες 960 ώρες περιλαμβάνουν την πρακτική άσκηση σε δημόσια νοσοκομεία και υπηρεσίες αυτών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους επτά μήνες.
Τα αντικείμενα στα οποία θα γίνει κατάρτιση είναι ποιότητα και ασφάλεια, εφαρμογές ολικής ποιότητας, πρωτόκολλα και διαδικασίες, αναδιάρθρωση μονάδων και υπηρεσιών υγείας, διασυνδεσιμότητα της πρωτοβάθμιας φροβτίδας υγείας και των νοσηλευτικών μονάδων, κοινά ενοποιημένα νοσήλια, κοστολόγηση ιατρικών πράξεων, διπλογραφικό σύστημα, νομοθεσία δημοσίων προμηθειών - εφαρμογές.