Εγκύκλιο προς τα υπουργεία και τους φορείς που ανήκουν στο δημόσιο απέστειλε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Όπως αναφέρεται, η διαδικασία επικαιροποίησης του Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης κρίνεται επιβεβλημένη. Ταυτόχρονα σημειώνεται πως για την αξιοπιστία των στοιχείων, το κάθε υπουργείο υποχρεούται να ελέγξει τις εγγραφές που περιλαμβάνει σχετικά με τις υπηρεσίες και τους φορείς που εποπτεύει.

Αυτό γίνεται για να διαπιστώσει την ορθότητά τους, ενώ ειδικά δε ως προς τους εποπτευόμενους από το εκάστοτε υπουργείο φορείς θα πρέπει να επανελεγχθεί το κατά πόσο υπάγονται ή όχι στο δημόσιο τομέα, του άρθρου 51 παρ. 1 του ν.1892/1990.

Η εγκύκλιος υπενθυμίζει εξάλλου πως θα πρέπει να οριστούν αρμόδιοι για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου, ενώ για τις όποιες παρατηρήσεις θα πρέπει να ενημερώσουν το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εγγράφως.