Έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού θα πρέπει να υποβάλουν έως τα τέλη Ιουλίου, οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας.

Με εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών τους καλεί να υποβάλουν εκθέσεις για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, από την αρχή του έτους έως και το τέλος του τριμήνου.

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποιήθηκε στους γ.γ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οικονομικές επιτροπές θα πρέπει εντός 30 ημερών από τη λήξη του τριμήνου (δηλ. έως τέλος Ιουλίου) να υποβάλουν στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Στις περιπτώσεις που από την έκθεση προκύπτει ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό/ Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

H σχετική απόφαση λαμβάνεται εντός 15 ημερών από την υποβολή της έκθεσης.