Εγκρίθηκε η αγορά και η τοποθέτηση Αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, με απόφαση του υπουργείου Υγείας.

Όπου αναφέρεται

«Εγκρίνουμε την υλοποίηση του έργου Προμήθεια αξονικού τομογράφου 16 τομών του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Στη σύνθεσή του ο αξονικός τομογράφος θα περιλαμβάνει εγχυτή, UPS και σύστημα φωτογράφησης εκτύπωσης.

Πηγή χρηματοδότησης της προμήθειας του εν λόγω εξοπλισμού θα είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 και οι διαδικασίες υλοποίησής της θα ξεκινήσουν μετά την έκδοση σχετικής απόφασης ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, να προβεί σε ενέργειες αρμοδιότητός της για την υλοποίησή της».