Διορία έως τις 15 Ιουλίου δίνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των δημοσίων και δημοτικών επιχειρήσεων για να απογραφούν και να ενταχθούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Το υπουργείο απέστειλε σχετική στους γενικούς γραμματείς όλων των υπουργείων -και κοινοποιήθηκε στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ)- προειδοποιώντας ότι εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση θα ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αυτές αφορούν στην αναστολή της επιχορήγησης ή της απόδοσης πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό και στην αναστολή της καταβολής των αμοιβών των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων.

Επιπλέον, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, θα ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα από το Νόμο (παρ.1 του άρθρου 37 του Ν. 4223/2013 και υποπαράγραφος Θ.2 της παραγράφου Θ, του άρθρου 1 του Ν.4254/2014), σύμφωνα με τα οποία η επί διμήνου μη συμμόρφωση και παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής μέσω της ΕΑΠ επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών μελών των διοικητικών συμβουλίων.

Η τελική προθεσμία έχει ήδη εκπνεύσει από τις 30 Ιουνίου.