Έξι νέα προγράμματα θα ανακοινωθούν μέσα στον Ιούλιο για την κατάρτιση και την απασχόληση 113.000 ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, στους κλάδους της γεωργίας, της ναυτιλίας, της πληροφορικής, του τουρισμού, της Υγείας, των κατασκευών και της ενέργειας.
 
Αρχικά αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», που αφορά 50.000 ανέργους έως 29 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για πέντε μήνες σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποθιούνται στους κλάδους των κατασκευών, της ενέργειας, της υγείας, κλπ. 
 
Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν 12.000 νέοι ηλικίας 18-24 ετών και 38.000 νέοι ηλικίας 25-29 ετών, οι οποίοι θα λάβουν αμοιβή από 2.400 ευρώ έως 2.700 ευρώ, αναλόγως του ηλικιακού γκρουπ στο οποίο ανήκουν.

Τα κριτήρια

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 
Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών». Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.  Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι πληρούν τα κριτήρια (i) και (ii) παραπάνω και οι οποίοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.
 
Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών». Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, θα έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.

Εκπαιδευτικό επίδομα

 
Το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται όπως και πέρσι σε:
 
α) 2.700 (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400 αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300 στο επίδομα πρακτικής άσκησης,
 
β) 2.400 (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400 αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000 στο επίδομα πρακτικής άσκησης
 
Μετά από τη λήξη της 5μηνης πρακτικής άσκησης και εφόσον η επιχείρηση το επιθυμεί, μπορεί να προσλάβει τον καταρτιζόμενο ως εργαζόμενο πλέον, υπογράφοντας σχετική σύμβαση εργασίας
 
Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά το ποσό των 180.000.000 
 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

 
Επίσης ο ΟΑΕΔ θα ξεκινήσει νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 50.000 ανέργους, ενώ θα επιδιώξει την εξασφάλιση κοινοτικών πόρων άνω των 2,4 δισ. ευρώ για την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) για την περίοδο 2014-2020. 
 
Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δίνουν δουλειά σε ανέργους για πέντε ή εξίμιση μήνες ,για τους προσληφθέντες στο υπουργείο Παιδείας όπου και θα είναι από τις πρώτες προκηρύξεις που θα εκδοθούν από τον ΟΑΕΔ. Οι υπόλοιπες προσλήψεις θα γίνουν σε φορείς του δημοσίου όπως οι ΟΤΑ Α και Β βαθμού αλλά και φορείς υπουργείων. Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα αφορά το υπουργείο Παιδείας για το 2014 θα αφορά 5.200 προσλήψεις ανέργων.
 
Επιπλέον ακόμη ένα πρόγραμμα για 16.000 μακροχρόνια ανέργους ηλικίας από 30 εώς 55 ετών θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας Ο ΟΑΕΔ θα καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα παρέχει Επιταγή Κατάρτισης για ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού. 
 
Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή σε 16.000 άνεργους, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Το νέο πρόγραμμα θα παρέχει την εξασφάλιση εξάμηνης εργασίας στους ωφελούμενους ανέργους.
 
Την ίδια ώρα ξεκίνησε η διαδικασία πρόσληψης 791 παλαιών επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, που ήταν σε εκκρεμότητα. 
 
Οι 791 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ θα προσληφθούν σταδιακά το 2014, με βάση τα αιτήματα που έχουν υποβάλλει τα υπουργεία και πάντα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, προγραμματισμού προσλήψεων για το 2014.
 
Ο αρμόδιος υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης Κυριάκκος Μητσοτάκης είπε πως «παραμένουμε σταθεροί στην κεντρική μας άποψη ότι σε κάθε καινούργια πρόσληψη που θα γίνεται στο Δημόσιο, προτεραιότητα θα πρέπει να έχουν επιτυχόντες από παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, στον βαθμό, βέβαια, που πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις των θέσεων που προκηρύσσονται».
 
Οι 791 επιτυχόντες σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, βάσει της διάταξης του άρθρου 51 του Νόμου 4250/2014, κατανέμονται ανά υπουργείο ως εξής:
 
- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 14
 
- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (κεντρική υπηρεσία): 15
 
- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (εποπτευόμενοι φορείς): 477
 
- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (κεντρική υπηρεσία): 98
 
- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εποπτευόμενοι φορείς): 32
 
- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (εποπτευόμενοι φορείς): 2
 
- Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενικές Γραμματείες και εποπτευόμενοι φορείς): 61
 
- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου: 1
 
- Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: 24
 
- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: 67
Επιπλέον, 203 επιτυχόντες σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ήδη, έχουν κατανεμηθεί στα εξής υπουργεία:
 
- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (κεντρική υπηρεσία): 4
 
- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εποπτευόμενοι φορείς): 21
 
- Υπουρεγίο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: 49
 
- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (κεντρική υπηρεσία): 13
 
- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (εποπτευόμενοι φορείς): 2
 
- Υπουργεί Εθνικής Άμυνας: 39
 
Τ.Α.