Η τηλεδιάσκεψη εισάγεται, ως τρόπος συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών, Γ. Ντόλιου, και του υφυπουργού Παιδείας, Ι. Πανάρετου.

Με την τηλεδιάσκεψη δίδεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα μέλη του συλλογικού οργάνου να λαμβάνουν μέρος σε μία συνεδρίαση, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στον χώρο συνεδρίασης των υπολοίπων μελών του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται, δε, ότι τηλεδιάσκεψη θα εφαρμοστεί ακόμη και στις συνεδριάσεις των εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών και γενικότερα σε κάθε είδους συνεδριάσεις οργάνου με εξωτερικά μέλη.

Ως τηλεδιάσκεψη, όπως αναφέρεται στην απόφαση, νοείται η από απόσταση συνεδρίαση, η αμφίδρομη δηλαδή επικοινωνία μεταξύ των μελών του εκλεκτορικού σώματος, μέσω συστημάτων ήχου, εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Επίσης, με την απόφαση, καλούνται τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να εξασφαλίσουν τους κατάλληλους χώρους, εντός των οποίων θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός κ.λπ.

Ο χώρος συνεδρίασης, προστίθεται, πρέπει να βρίσκεται σε χώρο του Ιδρύματος, ενώ σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης πρέπει να διατίθεται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου Δικτύων του Ιδρύματος, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη ροή της συνεδρίασης και η ποιότητα της αναμετάδοσης.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα πρακτικά, αποστέλλονται εγγράφως με συστημένη επιστολή ή μέσω ψηφιακά υπογεγραμμένου και κρυπτογραφημένου email από το υπάρχον τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.