Αλλαγές φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή στις ρυθμίσεις σχετικά με τον αιγιαλό

Έτσι, μέχρι τις αρχές του 2016 θα πρέπει να έχει οριοθετηθεί στο σύνολο των ακτών της χώρας, ωστόσο δεν υπάρχουν οι διατάξεις που αφορούν την αξιοποίηση τους. 

Έτσι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο η οριοθέτηση θα γίνει με βάση έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες ακριβείας με υψομετρική πληροφορία, κλίμακας τουλάχιστον 1:1000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009, που απεικονίζουν παράκτια ζώνη εύρους τουλάχιστον 300 μέτρων από την ακτογραμμή.

Αρμόδια για τη χάραξη είναι η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών η οποία θα διαβιβάζει τα στοιχεία στις Κτηματικές Υπηρεσίες και στο ΓΕΕΘΑ με τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

  • μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, το ΓΕΕΘΑ να υποδείξει στις Κτηματικές Υπηρεσίες ποια τμήματα της οριογραμμής πρέπει να εξαιρεθούν από την ανάρτηση για λόγους εθνικής ασφάλειας.
  • μέσα στο ίδιο διάστημα, οι Κτηματικές Υπηρεσίες να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού και να αποτυπώσουν την τελευταία ως οριστική.

Όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι η γραμμή του αιγιαλού – προκαταρκτική και οριστική – θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών για ενημέρωση του κοινού (εξαιρούνται τα τμήματα που θα έχει υποδείξει το ΓΕΕΘΑ). 

Με την παρέλευση τριών μηνών από την ανάρτηση των στοιχείων στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΚ, η διαδικασία καθορισμού ολοκληρώνεται. Για την οριστικοποίηση της οριογραμμής ενημερώνεται η εταιρεία ΕΚΧΑ. Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να ζητήσουν τον επανακαθορισμό του αιγιαλού