Πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 28,5 εκατ. ευρώ αναμένεται να υλοποιήσει ο ΕΛΓΑ που αφορά τις ζημιές  που προκλήθηκαν στην παραγωγή σταφυλιού από την ασθένεια του περονόσπορου.

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  Γιώργος Καρασμάνης η εφαρμογή του προγράμματος είναι τριετής και οι ενισχύσεις στους παραγωγούς πρόκειται να καταβληθούν είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις για τα έτη 2014, 2015 και 2016, από τον ΕΛΓΑ.

Το πρόγραμμα καλύπτει ζημιές από θεομηνίες (πλημμύρες) δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετό, χιόνι, χαλάζι) και ασθένειες (περονόσπορος στα αμπέλια), που προκλήθηκαν το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011.

Οι παραγωγοί (φυσικά, καθώς και νομικά πρόσωπα), για να τύχουν της έγκρισης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων, θα πρέπει, μεταξύ άλλων:

  • Να είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ ή να έχουν ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Η εκμετάλλευση να είναι καθ’ όλα νόμιμη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Να έχουν υποστεί ζημιές από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή από ασθένειες, μη καλυπτόμενες ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οι ενισχύσεις διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:

Ενισχύσεις για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου και για αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου, οι οποίες καταβάλλονται εφάπαξ από τη στιγμή που έχει διαπιστωθεί και βεβαιωθεί η αποκατάσταση των ζημιών.

Συμπληρωματική ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος, λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου, η οποία καταβάλλεται σε δόσεις, ως εξής:

  • Σε τέσσερις ετήσιες δόσεις για την απώλεια παραγωγής στα καρποφόρα δέντρα, όταν πρόκειται για εκρίζωση και επαναφύτευση, σε τρεις ετήσιες δόσεις για κοπή στη βάση του κορμού και σε δύο ετήσιες δόσεις για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων.
  • Στα αμπέλια ή ακτινίδια, η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε τρεις ετήσιες δόσεις για εκρίζωση και επαναφύτευση και σε δύο ετήσιες δόσεις για κοπή κορμού και πρωτογενών κλάδων.
  • Για απώλεια παραγωγής, καθώς και για την καταστροφή σε αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα-ζωοτροφές.

Εντός της εβδομάδας, ο ΕΛΓΑ θα ανακοινώσει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων – φακέλου δικαιολογητικών για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα.