Τα αποτελέσματα για την πλήρωση 60 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Οικονομικών εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις αφορούν τον κλάδο Δημοσιονομικών της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1ΓΛ/2014.

Τα αποτελέσματα καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και ο πίνακας επιλεγέντων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.