Οι πρυτάνεις, οι αναπληρωτές πρυτάνεις και οι κοσμήτορες έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αυτό επισημαίνεται σε διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας και όπως αναφέρεται σκοπός του Νομοθέτη είναι τα μέλη ΔΕΠ τα οποία ασκούν τη διοίκηση του Πανεπιστημίου να ασχολούνται απερίσπαστα με τη διοίκηση του αυτοδιοικούμενου ιδρύματος, για την άσκηση της οποίας έχουν εκλεγεί από την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι οι παραπάνω περιορισμοί δεν μπορούν να προσβάλουν τον σκληρό πυρήνα του θεσμοθετημένου ρόλου των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως δημοσίων λειτουργών, όπως αυτός προστατεύεται με το άρθρο 16 του Συντάγματος, δηλαδή τη διδασκαλία και την έρευνα.

«Η συμμετοχή στα συλλογικά όργανα διοίκησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν απαλλάσσει τα μέλη ΔΕΠ από την κύρια αποστολή τους, δηλαδή το επιστημονικό, ερευνητικό και διδακτικό τους έργο. Επομένως, τα μέλη ΔΕΠ που καταλαμβάνουν αντίστοιχες διοικητικές θέσεις δεν αποκτούν αμιγώς διοικητική ιδιότητα, αλλά διατηρούν παράλληλα την επιστημονική τους ιδιότητα» αναφέρεται.