Το ποσό των 152.281 ευρώ, με τους νόμιμους τόκους από το 1996 έως σήμερα καλείται να καταβάλει το υπουργείο Εργασίας σε ιδιωτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς ο τότε υφυπουργός Εργασίας παράνομα ακύρωσε οκτώ προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Κεντρική Μακεδονία, κ.λπ.

Ειδικότερα, το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπ. αριθμ. 2645/2014 απόφασή του αναφέρει ότι το Ελληνικό Δημόσιο (υπουργείο Εργασίας) οφείλει να καταβάλει στο ιδιωτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης το επίμαχο ποσό, νομιμοτόκως ως αποζημίωση, κατά το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη το ΚΕΚ από τη μη καταβολή σε αυτό κοινοτικής και εθνικής χρηματοδοτήσεως, την οποία το Κέντρο στερήθηκε εξαιτίας της παράνομης 107575/24.6.1997 απόφασης του υφυπουργού Εργασίας. Με την εν λόγω απόφαση του υφυπουργού Εργασίας ακυρώθηκαν, οκτώ προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Κεντρική Μακεδονία, κ.λπ.

Σύμφωνα με την απόφασή του ΣτΕ, το ΚΕΚ είχε εκτελέσει τα οκτώ προγράμματα τα οποία ήταν χρηματοδοτούμενα κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% με εθνική συμμετοχή.

Οι δικαστές απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς του υπουργείου Εργασίας που ζητούσε να αναιρεθεί η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου που είχε δικαιώσει το ΚΕΚ και σημειώνουν ότι με νόμιμη αιτιολογία το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι η απόφαση του υφυπουργού Εργασίας, με την οποία είχαν ακυρωθεί και τα οκτώ προγράμματα που είχαν εγκριθεί για το ΚΕΚ, τελούσε σε αιτιώδη συνάφεια με τη ζημία που προκλήθηκε στο ΚΕΚ.