Ηλεκτρονικά θα λαμβάνουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης και πιστοποίησης όσοι συμμετείχαν από τις αρχές του 2010 και έπειτα σε δράσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης-Αυτοδιοίκησης.

Όπως αναφέρεται από το ΕΚΔΔΑ, οι ηλεκτρονικές βεβαιώσεις (σύμφωνα με το άρθρο 34, Ν.4250/2014) επέχουν θέση ακριβούς αντιγράφου και είναι έγκυρες για κάθε χρήση.

Η λήψη γίνεται ατομικά από τον ενδιαφερόμενο, στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης και εκτύπωσης του επιμορφωτικού του ιστορικού.
 
Επίσης, δυνατότητα πρόσβασης με εξουσιοδοτημένους και πιστοποιημένους χρήστες έχουν και οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν οι υπάλληλοι που έχουν επιμορφωθεί.

TAGS