Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου που παράγει και ανταποκρινόμενο στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για επαγγελματική κινητικότητα, σχεδίασε μια νέα κατεύθυνση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σε αυτή τη νέα κατεύθυνση συνοψίζονται οι δεξιότητες αλλά και τα θεματικά πεδία που συνδέονται με τους νέους κλάδους που πρόκειται να απορροφήσουν μεγάλο ποσοστό ανθρώπινου δυναμικού, καθώς, εκτιμάται ότι τα προσεχή χρόνια μέσω της αγοράς εργασίας μετακινηθούν περίπου 450.000 εργαζόμενοι -το 10% του εργατικού δυναμικού- από το Δημόσιο, τις δημοτικές εταιρίες, τους κλάδους της κατοικίας και των κατασκευών και τις υπηρεσίες (π.χ. εμπόριο αυτοκινήτων) σε κλάδους όπως η ενημέρωση και η επικοινωνία, η υγεία, αλλά και σε εξωστρεφείς κλάδους, δηλαδή στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και τον τουρισμό για να μη μείνουν άνεργοι.

Η επαγγελματική κινητικότητα φαίνεται να είναι η λύση που θα συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχολησιμότητας αλλά και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων καθώς και στην αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Σε κάθε περίπτωση η επαγγελματική κινητικότητα προϋποθέτει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να προσαρμόζονται στα νέα εργασιακά περιβάλλοντα και να είναι αποτελεσματικοί στα νέα καθήκοντα. Επομένως η επαγγελματική κινητικότητα και άρα η απασχολησιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Η επαγγελματική κατάρτιση μέσω των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) που συνδέονται με την επαγγελματική κινητικότητα στοχεύει:

*στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ταξινόμησης Προσόντων,

*στην επικαιροποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος,

*στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εργαζομένων σχετικά με τη διαχείριση αλλαγών και την ανταπόκρισή τους στις νέες προκλήσεις,

*στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ικανότητες που εξασφαλίζουν την απασχολησιμότητα και ανταγωνιστικότητα.

Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κινητικότητας αφορούν Ικανότητες και Επαγγελματική Κινητικότητα, όπως ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων (Soft Skills), οργάνωση και προσωπική συμβουλευτική (Life Coaching), ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων (Key Skills) για τις επαγγελματικές απαιτήσεις στη σύγχρονη Ευρώπη.

Τομείς αιχμής είναι η οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών Υγείας, το management ταξιδιωτικών πρακτορείων και tour operators και η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στις τουριστικές επιχειρήσεις, όπως και οι δημόσιες σχέσεις και διοίκηση.

Επίσης η επιχειρηματική οργάνωση με ανάπτυξη επιχειρηματικής μονάδας, business coaching, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και καινοτομία, όπως και ανάπτυξη ικανοτήτων στελεχών επιχειρήσεων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης ή Επιμόρφωσης. Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, καθώς και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εμπειρία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 13/5/2011, ενώ η έναρξη της παρακολούθησης είναι από τις 16/5/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησής σας μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα: http://elearn.elke.uoa.gr, όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των προγραμμάτων στα τηλέφωνα 210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση : [email protected]