Δωρεάν προστασία παρέχει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας (ΔΣΑ), αποκλειστικά στους οικονομικά αδύναμους πολίτες να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ.

Ο ΔΣΑ παρέχει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν έγκαιρα και ανέξοδα οι πολίτες.

Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι η προθεσμία κατάθεσης της «ενδικοφανούς προσφυγής», όπως λέγεται στη νομική ορολογία, κατά των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ενώ διευκρινίζει ότι οι οδηγίες απευθύνονται αποκλειστικά στα πρόσωπα που λόγω της οικονομικής αδυναμίας στερούνται της δυνατότητας να ορίσουν δικηγόρο.
 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι οδηγίες του ΔΣΑ δεν αφορούν τις περιπτώσεις φορολογουμένων που προβάλλουν ειδικά νομικά ζητήματα ή επιθυμούν να φορολογηθούν επί της πραγματικής αξίας των ακινήτων τους και όχι επί της αξίας που έχει προσδιορίσει η φορολογική αρχή.
 
Οι οικονομικά αδύναμοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ασκήσουν εμπρόθεσμα αφενός την «ενδικοφανή προσφυγή» κατά των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ και αφετέρου να ζητήσουν από το δικαστήριο τον αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης του ευεργετήματος της πενίας.
 
Η κατάθεσή της θα γίνει στην αρμόδια επιτροπή επίλυσης διαφορών της Γενικής Γραμματείας Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.
 
Όπως αναφέρει ο ΔΣΑ, η κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής είναι υποχρεωτική προκειμένου να μπορέσει κάποιος, σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής απόρριψής της, να προσφύγει αργότερα στα Διοικητικά Δικαστήρια.
 
Παράλληλα, ο ΔΣΑ αναφέρει ότι μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ([email protected]) παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να αναζητηθούν υποδείγματα για να συντάξουν και να καταθέσουν στην αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών, τόσο την «ενδικοφανή προσφυγή» κατά του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ όσο και «αίτηση χορήγησης του ευεργετήματος Πενίας», για απαλλαγή τους από την καταβολή παραβόλου και αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου από το αρμόδιο δικαστήριο, προκειμένου να ασκήσουν εν συνεχεία την προσφυγή τους κατά της αναμενόμενης απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά δαπανών που αποδεικνύουν τη δεινή οικονομική του κατάσταση (λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, δαπάνες θέρμανσης, νοσήλια), καθώς και μια εκτίμηση δαπάνης για τα τρόφιμα, και να τα εγγράψει σε ψηφιακή μορφή (CD), καθώς η κατάθεση της προσφυγής και των δικαιολογητικών γίνεται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή.
 
Τέλος, ο ΔΣΑ θα παρέχει κάθε είδους διευκρίνιση, πληροφορία σε ομάδες πολιτών που θα απευθυνθούν σε αυτόν για ενημέρωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], ενώ ολόκληρος ο οδηγός άσκησης της «ενδικοφανούς προσφυγής» και της «αίτησης χορήγησης του ευεργετήματος πενίας», με λεπτομερείς αναφορές και πληροφορίες για τα δικαιώματα των πολιτών, τις προϋποθέσεις άσκησης τους καθώς και τα τυποποιημένα έντυπα-υποδείγματα προσφυγών είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ (www.dsa.gr).