Διάταξη για την αναγνώριση προϋπηρεσίας των υπαλλήλων στα ΚΕΠ συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τα Ανοιχτά Δεδομένα στο Δημόσιο.

Όπως σημειώνεται, προϋπηρεσία μέχρι επτά έτη, η οποία διανύθηκε με συμβάσεις, δύναται να αναγνωρίσουν οι υπάλληλοι των ΚΕΠ για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, ενώ οι προϋποθέσεις είναι να διανύθηκε η προϋπηρεσία με τα ίδια τυπικά προσόντα, να απασχολούνται στον χώρο του Κέντρου, υπό την άμεση εποπτεία προϊσταμένων και με αμοιβή ανάλογη των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Επισημαίνεται δε, ότι ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται προστίθεται ως πλεονάζων χρόνος, στον βαθμό που κατέχει ο υπάλληλος κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης του καθ' ύλην αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξή του στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού.

TAGS