Στην επίλυση της εκκρεμότητας με τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, που είχαν διαγωνιστεί μέσω του αξιοκρατικού συστήματος του Ν. 2190/1994 (νόμος Πεπονή) και είχαν μείνει εκτός Δημοσίου, προχώρησε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2014, το υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για την κάλυψη αναγκών στη δημόσια διοίκηση, την ενδυνάμωσή της με εξειδικευμένο προσωπικό και τις δημοσιονομικές δυνατότητες, ξεκίνησε τη διαδικασία για την πρόσληψη 773 ατόμων από τους συγκεκριμένους επιτυχόντες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται βάσει των αιτημάτων που υπέβαλαν τα υπουργεία για έγκριση από την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει πάντα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ) προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2014.

Τέλος, όπως αναφέρεται, με τη δημοσίευση της σχετικής (1Δ/2014) προκήρυξης του ΑΣΕΠ, όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων, οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1-1-2009 και μετά και που δεν έχουν διοριστεί, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 705 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 68 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διαφόρων κλάδων- ειδικοτήτων.