Αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και το Σύνταγμα είναι η άρνηση του υπουργού Υγείας να εκδώσει την προβλεπόμενη από τον νόμο 3918/2011 απόφαση που να καθορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας των φαρμακείων τα Σάββατα και τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, υποστηρίζουν με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας 12 φαρμακοποιοί από όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων οι επτά λειτουργούν ως Ομόρρυθμες Εταιρείες.

Ειδικότερα, ο Ν. 3918/2011 προβλέπει ότι όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν το Σάββατο και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας και της Τετάρτης. Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο οι προϋποθέσεις λειτουργίας των φαρμακείων τις μέρες αυτές θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

Η υπουργική αυτή απόφαση έπρεπε να εκδοθεί μέχρι την 1η Απριλίου 2011, αλλά αντί αυτής εκδόθηκε η από 1.4.2011 εγκύκλιος του γενικού γραμματέα του υπουργείου Υγείας.

Με την εγκύκλιο αυτή ο γενικός γραμματέας ανέστειλε τη λειτουργία των φαρμακείων κατά τα Σάββατα και τα απογεύματα της Δευτέρας και Τετάρτης, ενώ όρισε ότι έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης ισχύει το παλαιό ωράριο των φαρμακείων, που δεν επιτρέπει τη λειτουργία τους κατά τα Σάββατα και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας και Τετάρτης.

Οι φαρμακοποιοί υποστηρίζουν ότι ο γενικός γραμματέας δεν μπορεί να αναστείλει την ισχύ νομοθετικής διάταξης, όπως είναι αυτή του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 που προβλέπει την έκδοση υπουργικής απόφασης. Ο νόμος, συνεχίζουν οι φαρμακοποιοί, εξουσιοδοτεί αποκλειστικά τον υπουργό Υγείας να καθορίσει τον τρόπο λειτουργίας των φαρμακείων κατά τα Σάββατα κ.λπ.

Ούτε όμως από την εγκύκλιο συνάγεται ότι ο υπουργός Υγείας εξουσιοδότησε το γενικό γραμματέα να εκδώσει την επίμαχη εγκύκλιο, αλλά και αν ακόμη υπήρχε εξουσιοδότηση, αυτή θα ήταν παράνομη, αναφέρουν οι φαρμακοποιοί.

Η διάταξη του Ν. 3918/2011 που προβλέπει τη λειτουργία των φαρμακείων κατά τα Σάββατα κ.λπ. εκδόθηκε σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές που κατοχυρώνουν την ισότητα των πολιτών (άρθρο 4), την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και της οικονομικής ελευθερίας (άρθρο 5), το δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 22), αναφέρουν οι φαρμακοποιοί. Κατά συνέπεια, η παράλειψη του υπουργού Υγείας να εκδώσει τη σχετική διάταξη παραβιάζει τις επίμαχες συνταγματικές διατάξεις, προσθέτουν οι φαρμακοποιοί.

Όμως, παραβιάζεται και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς ο νόμος 3918/2011 προσαρμόζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικά στο κεφάλαιο αυτό που αναφέρεται στην απελευθέρωση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, στον ελεύθερο ανταγωνισμό και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Ακόμη, όπως υπογραμμίζουν οι φαρμακοποιοί, ο υπουργός Υγείας και ο γενικός γραμματέας του ίδιου υπουργείου υπονόμευσαν τη βούληση του κοινού νομοθέτη, αλλά στην ουσία "έπληξαν διατάξεις του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου με τρόπο μη συνάδοντα με τις αρχές της δικαιοταξίας μας και τις υποχρεώσεις της ελληνικής πολιτείας έναντι του ευρωπαϊκού δικαίου".

Τέλος, τονίζουν ότι πρέπει να ακυρωθεί η "παράλειψη της νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας του υπουργού Υγείας" να εκδώσει μέσα στην ταχθείσα από το νόμο προθεσμία υπουργικής απόφασης που να καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των φαρμακείων κατά τα Σάββατα κ.λπ.