Σε διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ για αξιώσεις ιδιωτών από συμβάσεις που έχουν συναφθεί με το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής.

Με το επίμαχο νομοσχέδιο που αναρτήθηκε στην διαδικτυακή πύλη του υπουργείου προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής κατατίθεται στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο και συνοδεύεται με παράβολο που ανταποκρίνεται στο ένα τοις χιλίοις επί του ζητούμενου ποσού, με ελάχιστο ύψος τα 100 ευρώ, ενώ ακολουθεί συζήτηση στο ακροατήριο και το δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του μέσα σε 90 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης. Η διαταγή πληρωμής επιδίδεται στο Δημόσιο μέσα σε 30 ημέρες και εάν περάσει ο μήνας και δεν έχει επιδοθεί παύει αυτομάτως η ισχύς της.

Με τις ρυθμίσεις παρέχεται δικαίωμα ανακοπής της διαταγής πληρωμής, μέσα σε προθεσμία 30 ημέρων από την ημέρα της επίδοσης στο Δημόσιο.

Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο η έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου μπορεί να εκδοθεί για οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις προμηθειών, παροχής υλικών, κ.λπ., ενώ η διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου προβλέπεται ότι θα εκδίδεται μόνον όταν οι απαιτήσεις των πολιτών ή των επιχειρήσεων είναι «εκκαθαρισμένες και μη αμφισβητούμενες».

Ακόμη, διαταγές πληρωμής για χρέη μπορούν να εκδοθούν τόσο κατά του Δημοσίου, όσο και κατά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και κατά ΝΠΔΔ.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 23η Οκτωβρίου 2014.