Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι στις 9 Μαΐου 2011 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ανεξάρτητης αρχής (www.asep.gr) ο προβλεπόμενος από την προκήρυξη πίνακας των υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται για τυπικούς λόγους από την περαιτέρω διαδικασία πλήρωσης εξήντα πέντε (65) θέσεων εξειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού, οκτώ γνωστικών αντικειμένων, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων του κεντρικού καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση εντός δεκαημέρου από την επόμενη της ανάρτησης του πίνακα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.