Εκ νέου εισήχθη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με ελληνική αίτηση αναίρεσης παλαιότερων αποφάσεων της ΕΕ, το ζήτημα των αντισταθμιστικών ενισχύσεων που χορήγησε ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) κατά τα έτη 2008 και 2009.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ (ΓΔΕΕ) η Ελλάδα επικαλείται τους παρακάτω λόγους αναίρεσης:

- Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή από το ΓΔΕΕ της έννοιας του κρατικού πόρου που καταλογίζεται στο Δημόσιο.

- Η απόφαση του ΓΔΕΕ έχει εκδοθεί κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.

- Δεν έλαβε υπόψη του τις δεδομένες εξαιρετικές συνθήκες υπό τις οποίες, κατά τον κρίσιμο χρόνο, βρισκόταν και εξακολουθεί να βρίσκεται η ελληνική οικονομία.

- Δεν εξέτασε της αιτίαση της Ελλάδας ότι η απόφαση της Επιτροπής είναι υπερβολική.