Απόφαση με την οποία ζητεί από το Υπουργείο Οικονομικών να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, έπειτα από προσφυγή 13 πολιτών, μεταξύ των οποίων και το κόμμα της Δράσης.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ' αριθμ. 4003/2014 απόφασή της έδωσε προθεσμία στο υπουργείο Οικονομικών μέσα σε έξι μήνες να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων της χώρας.

Μετά την παρέλευση του εξαμήνου, η Ολομέλεια του ΣτΕ θα συνέλθει εκ νέου προκειμένου να διαπιστώσει αν έχει συμμορφωθεί ή όχι το υπουργείο Οικονομικών και να εκδώσει οριστική απόφαση. Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Σωτήρη Ρίζο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Σκαλτσούνη, έκρινε ότι: 

«Υφίσταται παράνομη παράλειψη της διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 του νόμου 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χώρας. Η παράλειψη αυτή συντελέστηκε με την πάροδο εύλογου χρόνου από την παρέλευση διετίας από την αναπροσαρμογή των τιμών του έτους 2007. Η παράλειψη της διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 του νόμου 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χώρας θα ήταν ακυρωτέα, κατ' αποδοχή προβαλλόμενου λόγου και μάλιστα από τον χρόνο συντέλεσης αυτής».

Το ΣτΕ, όμως, εκτιμώντας τις συνθήκες της υπόθεσης και σταθμίζοντας αφενός τα έννομα συμφέροντα των πολιτών που προσέφυγαν στο ΣτΕ και αφ' ετέρου το έντονο δημόσιο συμφέρον, «συνιστάμενο στην αποφυγή αιφνίδιας διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, κρίνει ότι πρέπει, αντί αναδρομικής ακυρώσεως, να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στη διοίκηση να προβεί στην άνω οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια». 

Και συμπληρώνει: «Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και ιδίως από το 2011, οι τιμές των ακινήτων της χώρας μειώνονται» και επικαλούνται έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με την οποία η πτώση των τιμών των ακινήτων το δ΄ τρίμηνο του 2012 έφθασε στο 27,9% και το 2013 στο 33,4%.

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει 13 φορολογούμενοι πολίτες οι οποίοι έχουν ακίνητα σε διάφορα σημεία της χώρας και ζητούν να ακυρωθεί η άρνηση της κυβέρνησης για έκδοση -ανά διετία, όπως είχε υποχρέωση από τον νόμο 1249/1982- απόφασης για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.