Άμεση αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ζητεί το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σε ενημερωτικό του σημείωμα σχετικά με το νομοσχέδιο για την «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» που βρίσκεται σε Δημόσια Διαβούλευση το ΥΠΕΚΑ τονίζει πως οι Περιφέρειες πρέπει να παραδώσουν έναν ρεαλιστικό επιχειρησιακό σχεδιασμό με επίτευξη των εθνικών στόχων, με δίκτυα και εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένους τόπους, εντός του δεδομένου χρόνου και με τους κατ' αρχήν διαθέσιμους πόρους της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Όπως σημειώνει το υπουργείο, η ανάγκη επικαιροποίησης των ΠΕΣΔΑ προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98 η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ν. 4042/2012, «κάτι που όλες οι Περιφέρειες ασφαλώς γνωρίζουν εδώ και αρκετούς μήνες». Ήδη όπως αναφέρεται έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Κρήτης και βαίνουν προς ολοκλήρωση οι διαδικασίες επικαιροποίησης των ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

Το υπουργείο σημειώνει ακόμη για τα ΠΕΣΔΑ ότι η δεσμευτικότητα της γνώμης του ΥΠΕΚΑ έγκειται στον έλεγχο συμβατότητάς τους με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τους στόχους του οποίου καλείται να εφαρμόσει ο κάθε ΠΕΣΔΑ, ως επιχειρησιακός σχεδιασμός: 

«Σε κάθε Περιφέρεια ο φορέας σχεδιασμού είναι υπεύθυνος για τον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιάσει την εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΕΣΔΑ με βάση τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων, τις υφιστάμενες υποδομές και το χρόνο ζωής τους, το μίγμα πολιτικών, δράσεων και μέτρων που θα χρησιμοποιηθούν. Το ποια έργα θα επιλεγούν αποτελεί επιλογή του κάθε ΠΕΣΔΑ αρκεί να επιτυγχάνονται έγκαιρα οι εθνικοί στόχοι».

Αναφορικά δε με τη δυνατότητα της κεντρικής διοίκησης να συντάσσει σχέδιο δράσης «εφόσον συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, σε περιπτώσεις υποθέσεων καταγγελίας παραβίασης νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα …», τονίζεται ότι αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας, η οποία έχει εφαρμοστεί (με άλλη νομική μορφή) και έχουν εκδοθεί έντεκα 11 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, με σκοπό την άμεση παύση της λειτουργίας ΧΑΔΑ, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων ΠΕΣΔΑ για να δοθούν λύσεις σε Δήμους που έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. 

Όπως εξηγεί το υπουργείο, η «προτεινόμενη διάταξη δεν αφορά τον περιφερειακό σχεδιασμό και τις σχετικές προβλεπόμενες υποδομές, αλλά αναφέρεται σε ενδεχόμενα έκτακτα μέτρα που απαιτείται να ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος π.χ. των παράνομων χωματερών και οι οποίες λειτουργούν με ευθύνη των Δήμων. Δεν αφορά επομένως αρμοδιότητα που σήμερα ασκείται από τις Περιφέρειες».

Στο σημείωμα τονίζεται ακόμη ότι:

«Με το σχέδιο νόμου, εισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των ΣΕΔ, την καλύτερη αξιοποίηση των εσόδων τους, τον αποτελεσματικότερο έλεγχό τους και τη διασφάλιση της λειτουργίας του ανταγωνισμού στον κλάδο της ανακύκλωσης. Παράλληλα αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις των ΣΕΔ, του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και των φορέων διαχείρισης των αποβλήτων, μειώνεται η γραφειοκρατία, αίρονται ασάφειες της νομοθεσίας και καταργούνται ανεπίκαιρες διατάξεις». 

Όπως αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος

1) Θεσπίζεται υποχρεωτική χωριστή συλλογή 4 ρευμάτων αποβλήτων συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) και

2) Διπλασιάζεται ο στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (από 10 σε 20%),

3) Αυστηροποιείται ο έλεγχος των ΣΕΔ, με την εισαγωγή δικλείδων ασφαλείας στη λειτουργία τους, με βάση τα όσα ισχύουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος αξιοποίησης των εσόδων τους, που εντέλει αποτελούν κοινό πόρο που προέρχεται από τους χρήστες των προϊοντων, όριο στα διοικητικά κόστη ίσο με το 10% των ετήσιων εσόδων, εισαγωγή διατάξεων που εξασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό, αποσαφήνιση των υποχρεώσεών τους έναντι της πολιτείας κλπ.

4) Αυξάνεται η εισφορά των συστημάτων στον ΕΟΑΝ από 2 σε 3% των εσόδων τους προκειμένου να διαθέτει πρόσθετους πόρους για τη χρηματοδότηση δράσεων ανακύκλωσης,

5) Τίθενται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα των διεργασιών ανακύκλωσης,

6) Συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν τα ΣΕΔ, εκπρόσωποι της αγοράς, ανακυκλωτές και ΜΚΟ,

7) Καταργείται η υποχρέωση άδειας συλλογής και μεταφοράς από τους Δήμους,

«Η περαιτέρω ενίσχυση της ανακύκλωσης αποτελεί στρατηγική επιλογή μας και είναι αδιαπραγμάτευτη. Αυτό αποτυπώνεται και στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό. Η χώρα υπολείπεται των ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης που έχουν τεθεί με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Η μη επίτευξή των στόχων αυτών έχει ως συνέπεια να οδηγούνται σε ΧΥΤΑ πολύτιμοι πόροι που θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην παραγωγική αλυσίδα», σημειώνεται στο σημείωμα και προστίθεται:

«Σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, η ενίσχυση της ανακύκλωσης αποτελεί κλειδί στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός σύγχρονου μοντέλου διαχείρισης των αποβλήτων και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα αυστηρότερο και πιο φιλόδοξο ρυθμιστικό πλαίσιο κανόνων και στόχων».