Οι εκπαιδευτικοί, που θέλουν να διεκδικήσουν θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαίου.

Οι θέσεις θα είναι περίπου 20.000 και από φέτος οι επικεφαλής των σχολικών μονάδων θα επιλέγονται με νέα κριτήρια, που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση των υποψηφίων.

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων είναι τα εξής:

1) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

2) Βιογραφικό σημείωμα

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης

4) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

5) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται πρώτον ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράτωμα και δεύτερον δεν συντρέχουν κωλύματα διορισμού.