Πρόγραμμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τους ΡΟΜ στους τομείς εκπαίδευσης, υγείας, απασχόλησης και οικιστικών παρεμβάσεων έχουν την βούληση να σχεδιάζουν και να υλοποιήσουν, αξιοποιώντας και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι Δήμοι στους οποίους ζουν ΡΟΜ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Αναπτυξιακές Εταιρείες.

Σε συνάντηση, έγινε η παρουσίαση της πρόσφατης ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Πλαισίου για Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των ΡΟΜ, από τον κ. Αλέξανδρο Τσολάκη, Συντονιστή Πολιτικών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. Ο κ. Αλ. Τσολάκης, είναι εντεταλμένος από την υπηρεσία του να αξιολογήσει την ετοιμότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών και να στηρίξει τις δυνατότητες να αναλάβουν πρωτοβουλίες στο νέο πλαίσιο της Ε.Ε. για εθνικές στρατηγικές ένταξης των