Επιμέλεια: Ντία Μούλου

«Εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης και αξιοποίησης των υπαλλήλων», χαρακτηρίζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το νέο σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προσεχώς στη Βουλή και να ισχύσει από τις αρχές του νέου έτους.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο σύστημα θα λειτουργήσει ως εργαλείο για τις προαγωγές, την επιλογή προϊσταμένων, τη συμμετοχή στην εσωτερική αγορά εργασίας, δηλαδή τον μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας, αλλά και την πρόσληψη ή μη των δόκιμων δημοσίων υπαλλήλων. 

Στόχος του είναι η καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των υπαλλήλων, μέσω αρκετών καινοτομιών. Ανάμεσα σε αυτές είναι ότι για πρώτη φορά θα συμμετέχουν στη διαδικασία οι ίδιοι οι αξιολογούμενοι οι οποίοι μαζί με τον αξιολογητή τους θα καθορίζουν το πλάνο με τους στόχους του επόμενου έτους.

Επιπλέον,  εισάγεται η έννοια της «αριστείας» στη δημόσια διοίκηση, καθώς γι' αυτούς που θα κριθούν ως «υπερβαίνοντες τις απαιτήσεις της θέσης» προβλέπεται η δυνατότητα ταχείας επαγγελματικής εξέλιξης.

Μεταξύ άλλων, η εφαρμογή του νέου συστήματος θα συντελέσει στις προαγωγές των υπαλλήλων με αξιοκρατικά κριτήρια, ενώ θα συνδέεται άμεσα με την υπηρεσιακή εξέλιξη και τις αμοιβές τους.

Πώς και από ποιους θα γίνεται η αξιολόγηση

Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αξιολογούνται, ενώ στη διαδικασία θα συμμετέχουν ο αξιολογούμενος, ο αξιολογητής (άμεσος προϊστάμενος) και ο έμμεσος αξιολογητής (άμεσος προϊστάμενος του αξιολογητή).

Πλέον, ο αξιολογούμενος συμμετέχει ουσιαστικά στη διαδικασία και έχει την ευθύνη για την προσωπική του ανάπτυξη και εξέλιξη. Μέσω δομημένου διαλόγου προτείνει, συμφωνεί και δεσμεύεται για τα αποτελέσματα του έτους, ενώ ταυτόχρονα συζητά και συμφωνεί με τον αξιολογητή του ένα ρεαλιστικό και επιτεύξιμο Ατομικό Πλάνο Ανάπτυξης. 

Με λίγα λόγια , το Ατομικό Πλάνο Ανάπτυξης αντικατοπτρίζει τη συνολική προσέγγιση των εμπλεκομένων μερών στην αξιολόγηση και περιλαμβάνει τις προτεινόμενες ενέργειες για εκπαίδευση και ανάπτυξη του αξιολογούμενου για τη διάρκεια του επομένου έτους.

Από την πλευρά του, ο αξιολογητής συζητά και συμφωνεί με τον αξιολογούμενο τα στοιχεία που θα καθορίσουν την απόδοση (τι πρέπει να γίνει και πώς). Συμπληρώνει το έντυπο της αξιολόγησης και καταρτίζει το Ατομικό Πλάνο Ανάπτυξης του αξιολογούμενου. 

Τέλος, ο έμμεσος αξιολογητής επιλαμβάνεται ενστάσεων και τυχόν διαφωνιών αξιολογούμενου - αξιολογητή.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης

Τα κριτήρια μέτρησης της απόδοσης έχουν καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική και τους επιχειρησιακούς στόχους κάθε φορέα, καθώς και την κουλτούρα και τις αξίες του δημόσιου τομέα γενικά. 

Τα τρία κριτήρια που αφορούν το σύνολο των υπαλλήλων είναι:

 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα (γνώση, αποδοτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα).
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
 • Συνεργασία (ομαδικότητα, επικοινωνία).

Οι προϊστάμενοι αξιολογούνται σε τρία επιπλέον κριτήρια:

 • Στη διαχείριση ανθρώπων
 • Στη στρατηγική σκέψη 
 • Στη διαχείριση αλλαγών.

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο, με την καταγραφή των εργασιακών συμπεριφορών εντός της κάθε δεξιότητας, βάσει της περιγραφικής και προοδευτικής κλίμακας, καθιερώνεται μια κοινή γλώσσα για την αναμενόμενη απόδοση και συμπεριφορά των υπαλλήλων, προκειμένου η αξιολόγηση να γίνεται δίκαια και αντικειμενικά.

Η κλίμακα της βαθμολογίας

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την παρακάτω πεντάβαθμη κλίμακα:

 • Υπερβαίνει σταθερά τις απαιτήσεις της θέσης.
 • Καλύπτει πλήρως, ενίοτε υπερβαίνει τις απαιτήσεις της θέσης.
 • Καλύπτει τις απαιτήσεις της θέσης.
 • Χρειάζεται βελτίωση για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της θέσης.
 • Υπολείπεται των απαιτήσεων της θέσης.

Το σύστημα προαγωγών

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος προαγωγών είναι ότι:

-Καταργεί τις αυτόματες προαγωγές
-Συμμορφώνεται στο πλαίσιο του μισθολογικού κόστους
-Ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού
-Επιβραβεύει την υψηλή απόδοση
-Διασφαλίζει την αξιοκρατία

Να σημειωθεί πως για πολύ μεγάλες δομές δύνανται να δημιουργηθούν περισσότερα του ενός Συμβούλια Προαγωγών, κατόπιν Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με υπογραφές των αρμοδίων υπουργών και του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.