Το ποσό των 62.401.400 ευρώ κατανέμει, με απόφασή του, το υπουργείο Εσωτερικών στις περιφέρειες της χώρας.

Αφορά σε πληρωμή των μαθητικών δρομολογίων του σχολικού έτους 2014-2015 και οφειλές του σχολικού έτους 2013-2014.

Τα ποσά, η ακριβής κατανομή των οποίων αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.