Τη ∆ευτέρα 22 ∆εκεµβρίου µπαίνουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα χρήµατα της εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης και την επόµενη εβδοµάδα 30 του µήνα πιστώνονται οι λογαριασµοί των δικαιούχων µε την εξισωτική του 2014.

Όπως μεταδίδει το Agronews.gr, ήδη άρχισαν οι πληρωμές της βιολογικής γεωργίας σε 364 δικαιούχους της Λέσβου με συνολικό ποσό ύψους 712.688, 64 ευρώ, ανοίγοντας το δρόμο για την εξόφληση και των υπολοίπων βιοκαλλιεργητών που περιμένουν χρήματα από το 2012.