Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει δύο Δράσεις, που αφορούν η μία τη διμερή συνεργασία, στο πεδίο της έρευνας και τεχνολογίας (Ε & Τ), της Ελλάδας με την Τσεχία για την περίοδο 2011-2013 και η άλλη με τη Σλοβακία για την περίοδο 2011-12.
Οι ενδιαφερόμενοι ελληνικοί ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς θα ενισχυθούν χρηματοδοτικά για να συνεργαστούν με αντίστοιχους τσεχικούς και σλοβακικούς φορείς μέσω της κοινής εκτέλεσης έργων σε όλους τους τομείς έρευνας.

Οι Δράσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΝ-ΙΙ), καθώς και των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

Οι προκηρύξεις απευθύνονται σε όλους τους δημόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας μας (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών), που θα επιχορηγούνται κατά 100%. Οι Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Η συνολική δημόσια δαπάνη για την πρώτη Δράση (Τσεχία) ανέρχεται σε 225.000 ευρώ, ενώ για κάθε έργο ανέρχεται κατά μέγιστο σε 15.000 ευρώ. Στη δεύτερη Δράση (Σλοβακία) η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 300.000 ευρώ, ενώ για κάθε έργο ανέρχεται κατά μέγιστο σε 15.000 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Μαΐου 2011 και ώρα 14:00.