Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους και απαράδεκτους όλους τους νομικούς ισχυρισμούς, της ΠΟΕ-ΟΤΑ,  και 461 πρώην δημοτικών αστυνομικών για αντισυνταγματικό χαρακτήρα στην διαθεσιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι η διαθεσιμότητα των πρώην δημοτικών αστυνομικών δεν προσκρούει στα άρθρα 4, 26, 75, 91 102, 103 και 118 του Συντάγματος.

Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η θέση σε διαθεσιμότητα του εν λόγω κλάδου των εργαζομένων δεν προσκρούει στις επιταγές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, που έχει κυρωθεί με τον νόμο 1850/1989, και ούτε αντιβαίνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 2000/78 για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση). Επίσης, έκριναν ότι δεν προσκρούει η διαθεσιμότητα στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων και στον Υπαλληλικό Κώδικα.

Σύμφωνα με την Ολομέλεια του ΣτΕ δεν παραβιάζονται: η συνταγματική αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης,  η συνταγματική αρχής της διάκρισης των εξουσιών, η αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και η αρχή της συνέχειας των δημοσίων υπηρεσιών.

«Ο νομοθέτης δεν κωλύεται εξ απόψεως συνταγματικής να καταργήσει την Δημοτική Αστυνομία και μάλιστα χωρίς παράλληλη πρόβλεψη απορροφήσεως του υπηρετούντος σε αυτή προσωπικού» επισημαίνεται.