Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής της Μεγάλης Πλωτής Δεξαμενής του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς που βρίσκεται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση Περάματος. Για την εν λόγω επισκευή και συντήρηση ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δαπάνησε για υλικά και εργασίες το ποσό των 552.423 ευρώ.
Οι εργασίες ανατέθηκαν σε εξειδικευμένα συνεργεία επιχειρήσεων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, μετά από διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών και ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το σύνολο των πλοίων που δεξαμενίσθηκαν στις δεξαμενές του Ο.Λ.Π. Α.Ε. το 2010 ανήλθε σε 154 πλοία έναντι 143 του 2009 και Οι ημέρες απασχόλησης δεξαμενών ανήλθαν σε 803 το 2010 έναντι 732 το 2009.

Εν το μεταξύ, πΠαρελήφθησαν από το ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ τέσσερα (4) ακόμη Οχήματα Στοιβασίας & Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων (ΟΣΜΕ - straddle carriers), τα οποία προμηθεύτηκε ο ΟΛΠ, ύστερα από διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, κόστους 960.000 € πλέον ΦΠΑ, για να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες της παραγωγικής λειτουργίας του Προβλήτα - Ι του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ).

    Εντός των προσεχών ημερών ολοκληρώνεται ο νέος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια άλλων τεσσάρων (4) καινούργιων ΟΣΜΕ (straddle carriers), προϋπολογισμού 2.800.000 € πλέον ΦΠΑ, με option για επιπλέον τέσσερα (4), τα οποία θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις παραγωγικές δυνατότητες του Προβλήτα - Ι ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ.