Επειδή μικρός αριθμός δικαιούχων πολυτεκνικών επιδομάτων (πολυτεκνικού επιδόματος, επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχής και ισόβιας σύνταξης), δεν έχει προλάβει να απογραφεί (άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμό των ΕΛ.ΤΑ.), και να ενταχθεί στο νέο σύστημα πληρωμής με πίστωση λογαριασμού, η διαδικασία απογραφής που λήγει στις 29 Απριλίου παρατείνεται μέχρι και 13 Μαΐου 2011.
Ο ΟΓΑ ενημερώνει τους δικαιούχους των πολυτεκνικών επιδομάτων που δεν έχουν απογραφεί ότι πρέπει να φροντίσουν άμεσα να απογραφούν, καταθέτοντας το "Απογραφικό Δελτίο" που τους έχει σταλεί από τον ΟΓΑ στο Κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που επιθυμούν να καταβάλλεται το επίδομα τους, διότι η καταβολή των επιδομάτων τους για το Γ΄ Δίμηνο 2011 (πληρωμή επιδομάτων το μήνα Ιούνιο 2011) θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με πίστωση Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού ΕΛ.ΤΑ.

   

   

    Κατά την κατάθεση του Απογραφικού Δελτίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μαζί του :

   

    α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα, ή ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, κατά περίπτωση.

    β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

    γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.

    δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει).

   

   

    Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον νέο τρόπο πληρωμής και την διαδικασία της απογραφής ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί :

   

   

   

    - στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής τους

    - στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Περ/κά Υποκ/τα του ΟΓΑ

    - στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ ( www.oga.gr).
TAGS