Ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου κ. Γιώργος Διδασκάλου και ο κ. Αγγελάκας, γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προχώρησαν σε ανακοίνση για τα σκουπίδια της Τρίπολης.

Όπως αναφέρεται, τα ημερησίως παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Τρίπολης Π.Ε. Αρκαδίας, και μέχρι την ποσότητα των 4.000 τόνων, θα διατίθενται στον  Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής, στη θέση «Σκαλιστήρι» Φυλής, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής.

Σύμφωνα με το arcadiaportal.gr, η τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας θα γίνεται σε νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση διάθεσης (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων, Χ.Υ.Τ.Α.), κατά παρέκκλιση των ισχυόντων Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Πελοποννήσου και Αττικής.

Όπως αναφέρει η απόφαση:

Η προσωρινή αυτή διαχείριση επιβάλλεται, προκειμένου να καταστεί εφικτή η παύση λειτουργίας, να αποτραπεί η δημιουργία νέων ή η εκ νέου ενεργοποίηση και να υλοποιηθεί η αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) που εξυπηρετούσαν τον εν λόγω δήμο, λόγω της μη εισέτι υλοποίησης των αντίστοιχων υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου, και έχει ως ακολούθως:
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, τα ημερησίως παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Τρίπολης Π.Ε. Αρκαδίας, και μέχρι την ποσότητα των 4.000 τόνων, θα διατίθενται στον Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής, στη θέση ‘’Σκαλιστήρι’’ Φυλής, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής.
2. Το τέλος χρήσης, ανά τόνο, του Χ.Υ.Τ.Α. καθορίζεται ίσο με το αντίστοιχο που έχει οριστεί για τα μέλη του Φορέα Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και δε σχετίζεται με το ειδικό τέλος ταφής του άρθρου 43 του ν. 4042/2012.
3. Στον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. αποδεκτά θα γίνονται μόνο τα απόβλητα που κατατάσσονται στο Κεφάλαιο 20 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) και ειδικότερα τα απόβλητα που μνημονεύονται στην οικεία απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και την άδεια λειτουργίας αυτού.
4. Ο Δήμος Τρίπολης οφείλει: α. Να μεταφέρει τα αστικά στερεά απόβλητά του στην υποδεικνυόμενη στην παρούσα νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση (Χ.Υ.Τ.Α.) και να καταβάλει το τέλος χρήσης. β. Να εφαρμόσει άμεσα και πλήρως πρόγραμμα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), με σκοπό να επιτευχθούν τάχιστα οι στόχοι του προγράμματος ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας. γ. Συνδυαστικά με την ανακύκλωση, να μεριμνήσει για τρόπους προσωρινής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, με κατάλληλη αδειοδότηση και όρους περιβαλλοντικής προστασίας και με δοκιμασμένη μεθοδολογία που να οδηγεί σε σημαντική μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση. δ. Να μεριμνήσει για την ταχεία υλοποίηση των έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ της περιοχής ευθύνης του, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου που λειτουργεί ως τελικός δικαιούχος των έργων.
5. Ο Φορέας διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής οφείλει: α. Να αποδέχεται υποχρεωτικά τα ΑΣΑ του Δήμου Τριπόλεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 της παρούσας, με αρμόζουσα τακτοποίηση των οφειλών. β. Να ελέγχει τη σύνθεση, την ποσότητα και το είδος των αποβλήτων που μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. ο Δήμος Τρίπολης, ώστε να είναι αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, σύμφωνα με τις αδειοδοτήσεις της εγκατάστασης υποδοχής ως προς τα κριτήρια αποδοχής και γενικότερα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
6. Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου οφείλει να μεριμνήσει για την άμεση έκδοση της άδειας λειτουργίας και θέση σε κανονική λειτουργία του ΧΥΤΑ στη θέση ‘’Κολώνες-Σπαρτίλα’’ του Δ. Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, προκειμένου η εγκατάσταση αυτή να υποδεχθεί εν συνεχεία τα απόβλητα του Δ. Τρίπολης υπό την προϋπόθεση της παρ. 5 του αρ. 57 του Ν. 4042/2012 όπως αυτή ισχύει.
7. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλει να μεριμνήσει για την ταχεία υλοποίηση της πράξης που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ με τίτλο ‘’Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και αναβάθμιση έργων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου’’.
8. Για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός – συλλογέας – μεταφορέας – παραλήπτης), τα απόβλητα θα διακινούνται με ‘’έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου’’, που είναι τριπλότυπα έντυπα με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της (13) σχετικής Εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ.
9. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, καταλογίζονται ποινικές, αστικές ή διοικητικές ευθύνες στον υπεύθυνο για την μη εφαρμογή της, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.  10. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την ημέρα ανάρτησής της και μέχρι την λήξη της κήρυξης του Δήμου Τρίπολης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (έως 13-04-2015) ή μέχρι την πιστοποιημένη διάθεση της συνολικής ποσότητας των τεσσάρων χιλιάδων τόνων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Τρίπολης.