Ρεπορτάζ: Ντίνα Καραμάνου

Τελικά το να μετρήσεις την ανεργία είναι... πολύ ακριβή διαδικασία. Δύο έρευνες που έχει προκηρύξει η ΕΛΣΤΑΤ για το 2015 κοστίζουν, συνολικά, 1.078.178 ευρώ! 

Τα δύο σχετικά ΦΕΚ, υπογεγραμμένα από τον Ανδρέα Γεωργίου, έχουν ήδη δημοσιευτεί και τα νούμερα προκαλούν... ζάλη. 

Στο ΦΕΚ 254 της 20ης Φεβρουαρίου 2015, εγκρίνεται η προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής έρευνας σχετικά με την απασχόληση του πληθυσμού της χώρας (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού), έτους 2015. 

Από αυτήν, όπως αναφέρεται στην απόφαση που υπογράφει ο κ. Γεωργίου, προκαλείται δαπάνη ύψους 805.439,97 ευρώ − συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπου προκύψει − η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2015. 

Για τη διενέργεια της έρευνας θα απασχοληθούν:

• Μέχρι πενήντα (50) μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ. υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., με δυνατότητα μετακίνησης εντός έδρας –εκτός γραφείου και εκτός έδρας και κατά τις αργίες, τα Σάββατα και τις Κυριακές, κατόπιν σχετικής απόφασης, για τη
συλλογή των ερωτηματολογίων και κατάρτιση καταλόγων.
Από τους υπαλλήλους της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θα συλλεχθούν χίλια (1000) περίπου νέα και τρεις χιλιάδες (3000) περίπου επαναλαμβανόμενα ερωτηματολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα μετακινηθούν όπου δεν υπάρχει διαθεσιμότητα Ιδιωτών συνεργατών
• Μέχρι οκτακόσιοι (800) ιδιώτες − συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στη συλλογή των ερωτηματολογίων.
• Μέχρι είκοσι (20) συνεργάτες − διερμηνείς, για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων στα νοικοκυριά, στα οποία υπάρχει πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας 

Στο ΦΕΚ 255 της 20ης Φεβρουαρίου 2015, περιγράφεται η απόφαση για έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή δαπανών διενέργειας της στατιστικής Έρευνας Κενών Θέσεων Εργασίας και Δεικτών Κόστους Εργασίας και Απασχόλησης στις Επιχειρήσεις για το έτος 2015.

Για την έρευνα αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (272.739,64 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2015. 

Αναλυτικά η έρευνα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

• Κατάρτιση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που θα δοκιμαστεί πιλοτικά.
• Εκπαίδευση των ερευνητών για τον τρόπο συλλογής των στοιχείων της έρευνας και την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.
• Συλλογή των στατιστικών στοιχείων:
− από ερευνητές Ιδιώτες − Συνεργάτες και υπαλλήλους
− μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με παράλληλη τηλεφωνική υποστήριξη.
• Έλεγχο της εργασίας των ερευνητών.
• Κωδικογράφηση των στοιχείων στα συλλεγέντα ερωτηματολόγια.
• Εισαγωγή των στοιχείων των ερωτηματολογίων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
• Ανάλυση δεδομένων, αξιολόγηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
• Σύνταξη έκθεσης ποιότητας (quality report) η οποία θα συνοδεύει τα  αποτελέσματα της έρευνας και θα περιλαμβάνει τη μέθοδο που εφαρμόστηκε για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και τους δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελεσμάτων της έρευνας (σφάλματα δειγματοληψίας, μεροληψία κ.λπ.). 

Για τη διενέργεια της έρευνας θα απασχοληθούν

α) Υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μόνιμοι και με σύμβαση ΙΔ/ΑΧ με δυνατότητα μετακίνησης εντός έδρας − εκτός γραφείου και εκτός έδρας και κατά τις αργίες, τα Σάββατα και τις Κυριακές, κατόπιν σχετικής απόφασης, για εκπαίδευση στον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων της έρευνας και για συλλογή ερωτηματολογίων της έρευνας. Οι υπάλληλοι θα μετακινούνται για συλλογή μόνο, όπου δεν υπάρχει διαθεσιμότητα Ιδιωτών − Συνεργατών. 

β) Ιδιώτες − Συνεργάτες για τη συλλογή των ερωτηματολογίων της έρευνας, σε όλη τη Χώρα, κατά μέγιστο αριθμό 500. Η αμοιβή των ιδιωτών συνεργατών καθορίζεται από 12,33 έως 15,41 ευρώ ανά ερωτηματολόγιο.