Τη δημιουργία και την τήρηση Εθνικού και Περιφερειακού (πρώην Νομαρχιακού) Μητρώου Φορέων Ιδιωτικού Τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καλούνται να υποστηρίξουν με την εγγραφή τους σε αυτό όσοι φορείς ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, εταιρείες, ΝΠΙΔ κ.λπ.) δραστηριοποιούνται και παρέχουν υπηρεσίες στο χώρο της κοινωνικής φροντίδας. Όπως τονίζει η αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, η εγγραφή στο Μητρώο έχει πολλαπλά οφέλη για τον φορέα: «Συμβάλλει στη μελέτη και ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης, βελτιώνει την πρόσβαση στην επικοινωνία, καθώς οι εγγεγραμμένοι φορείς συμπεριλαμβάνονται σε ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να αναγνωρισθεί ως Ειδικά Πιστοποιημένος Φορέας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και επίσης η εγγραφή και η μετέπειτα πιστοποίηση αποτελούν προϋπόθεση για οποιαδήποτε χρηματοδότηση από δημόσιους φορείς και για την εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων».

Το απογραφικό δελτίο θα περιέχει πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία του φορέα όπως η νομική του υπόσταση, τον τρόπο διοίκησης και τα στοιχεία του προέδρου, τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρει, τα οικονομικά στοιχεία, την υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό (εθελοντικό και μη) που απασχολεί. Στη συνέχεια, αντίγραφο της αίτησης και του απογραφικού δελτίου θα διαβιβαστεί στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων του αρμόδιου υπουργείου, το οποίο δίνει και τον αριθμό μητρώου του φορέα.