Στο ηλεκτρονικό «σφυρί» αναμένεται να βγάλει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τα κρατικά αυτοκίνητα.

Την προαναγγελία για την πώληση των μισών από τα περίπου 700 κρατικά αυτοκίνητα είχε κάνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αλλά και ο Γιώργος Κατρούγκαλος στο newpost.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και η θωρακισμένη λιμουζίνα του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου.

Όλη η διαδικασία

Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου με τίτλο «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, αρχικά το ΥΠΕΣ θα καθορίσει τα προς πώληση οχήματα του Δημοσίου. 

Στη συνέχεια, θα εκτιμηθεί η αξία τους και τέλος θα δημοπρατηθούν πλειοδοτικά, με ειδική ηλεκτρονική διαδικασία, την ευθύνη της οποίας φέρει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Πιο αναλυτικά:

- Τα κρατικά οχήματα θα αναρτηθούν με την εκτίμηση της αξίας τους, σε εφαρμογή-σύστημα στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης / πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Από την ανάρτηση και μετά, κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης θα μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα, δίνοντας ατομικά στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, όπου υπάρχει. Για τα νομικά πρόσωπα, η εγγραφή θα πραγματοποιείται μέσω του νομίμου εκπροσώπου τους. Μετά την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον εγγεγραμμένο χρήστη αποδεικτικό εγγραφής και θα δίνεται η δυνατότητα εισόδου στο σύστημα και συμμετοχής στις δημοπρασίες.

- Οι εγγεγραμμένοι στο σύστημα θα έχουν δικαίωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των οχημάτων προς πλειοδοσία να επισκεφθούν τις οικείες υπηρεσίες που έχουν την κατοχή και χρήση των οχημάτων και επιδεικνύοντας το αποδεικτικό εγγραφής και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους να επιθεωρήσουν οι ίδιοι και με δικά τους μέσα τα οχήματα που τους ενδιαφέρουν, με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο σύστημα για κάθε όχημα.

- Με το πέρας των 30 ημερών, αρχίζει η ηλεκτρονική πλειοδοσία. Βάσει της αναρτηθείσας εκτίμησςη της αξίας του κάθε οχήματος μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης να προσφέρει οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση της τιμής αυτής για το όχημα της επιλογής του. «Οι προσφερόμενες τιμές ισούνται ή υπέρκεινται του ποσού εκτίμησης κατά ποσά πολλαπλάσια των 100 ευρώ.

- Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξάγεται για διάστημα τριών εργασίμων πλήρων ημερών, μετά την ημέρα υποβολής της πρώτης προσφοράς, εντός των οποίων, οι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές.

- Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα, μετά την εκδήλωση της πρώτης προσφοράς, κατακυρώνεται το όχημα στον πλειοδότη με τη μεγαλύτερη προσφορά και εκδίδεται πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πλειοδότη. Στο προσωρινό πιστοποιητικό αναγράφεται η τιμή κατακύρωσης.

- Εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού προσωρινής κατακύρωσης, ο πλειοδότης με το πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης απευθύνεται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ και καταβάλλει το τίμημα υπέρ του δημοσίου ή του εποπτευομένου νομικού προσώπου που έχει η κυριότητα του οχήματος.

- Ο πλειοδότης υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τόσο το πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης όσο και το αποδεικτικό πληρωμής του τιμήματος, προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης του οχήματος.

- Με το πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης, ο αγοραστής μπορεί να παραλάβει το όχημα και τα συνοδευτικά του έγγραφα από την οικεία υπηρεσία που έχει την κατοχή και χρήση του εν λόγω οχήματος, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

- Για να θέσει το όχημα σε κυκλοφορία, ο αγοραστής υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες να:

α) καταβάλει το ειδικό τέλος ΕΠΕΤ
β) εκδώσει νέες πινακίδες οχήματος ιδιωτικής χρήσης.
γ) περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ

- Εάν ο πλειοδότης δεν προβεί στην καταβολή του χρηματικού αντιτίμου εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας των 10 εργάσιμων ημερών, τότε το όχημα κατακυρώνεται στον δεύτερο κατά σειρά πλειοδότη, ο οποίος θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία, κ.ο.κ. Εάν δεν υφίσταται άλλος πλειοδότης, τότε το όχημα τίθεται εκ νέου στο σύστημα προς πλειοδοσία.

- Απαγορεύεται η συμμετοχή στη δημοπρασία των υπαλλήλων που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στο Υπουργείο ή το Ν.Π.Δ.Δ ή το Ν.Π.Ι.Δ στην κυριότητα του οποίου ανήκει το δημοπρατούμενο όχημα.

- Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες και τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, όσο και για τη χρήση της εφαρμογής από τους ενδιαφερόμενους πλειοδότες.