Οι αυξήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος ακυρώνονται με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης στο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ η συζήτηση του οποίου θα αρχίσει τη Μεγάλη Εβδομάδα στη Βουλή.

Αφού πέρασε το περιθώριο που είχε δώσει η κυβέρνηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για να ανατρέψει την απόφασή της για αύξηση των τελών στο ρεύμα, ο κ. Λαφαζάνης προχώρησε στην κατάθεση της εν λόγω τροπολογίας.

Όπως προκύπτει, με την τροπολογία παραμένουν αμετάβλητες για το 2015 οι χρεώσεις του Ειδικού Τέλους για την Μείωση Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και διευκρινίζεται ότι θα παραμείνουν οι τιμές στο ύψος του 2014. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Διαβάστε ολόκληρη την τροπολογία:

Στο τέλος της περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του Ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις (Α 179) προστίθεται εδάφιο ως εξής

«Για το έτος 2015 οι μοναδιαίες χρεώσεις του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) παραμένουν μετάβλητες στου ύψος έχουν καθοριστεί και για το έτος 2014.

Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από 1.1.2015.

Τα ποσά που τυχόν χρεώθηκαν από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας καθ' υπέρβαση της παρούσας διάταξης, επανυπολογίζονται σύμφωνα με αυτήν και οι διαφορές που προκύπτουν, συμψηφίζονται ή περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ, στον αμέσως επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό».