Τη δυνατότητα στους δήμους να συνεργάζονται με ιδιώτες στους τομείς της καθαριότητας και της αποκομιδής των απορριμμάτων δίνει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η εν λόγω ρύθμιση, με την οποία προσδιορίζονται λεπτομερώς ο τρόπος και οι επιπλέον προϋποθέσεις με τις οποίες οι δημοτικές Αρχές μπορούν συμπληρωματικά να κάνουν χρήση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τρίτους στον τομέα της καθαριότητας των δημοτικών χώρων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις τοπικές συνθήκες, κατατέθηκε από τον Γιάννη Ραγκούση με στόχο την διαφάνεια στις αναθέσεις.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών, «οι συμβάσεις αυτές επειδή είναι εξαιρετικής σημασίας, απαιτείται τόσο η εξειδίκευση των όρων τους όσο και η έγκρισή τους από την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του οικείου δημοτικού συμβουλίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η αρχή της διαφάνειας και του ελέγχου της εφαρμογής της παρούσας διάταξης».

Αφορμή για την κατάθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας; «Οι διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων λόγω των διαφοροποιημένων αναγκών κάθε δήμου, των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν (ορεινότητα, νησιωτικότητα κ.λπ.)», αλλά και η μη ύπαρξη δυνατοτήτων από τους δήμους «που δεν επιτρέπει πάντα και συνολικά την αποκομιδή με τις καθιερωμένες μεθόδους και το προσωπικό που διαθέτουν».