Έντονο είναι το ενδιαφέρον των ανέργων για τις θέσεις εργασίας σε δήμους που έχει προκηρύξει ο ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 187.000 ηλεκτρονικές αιτήσεις στον Οργανισμό, για την κάλυψη 32.433 θέσεων σε Δήμους.

Ο πίνακας των επιτυχόντων θα αναρτηθεί στα τέλη Μαϊού στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης είχαν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε τουλάχιστον μια από τις εξής κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης

5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.