Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγε το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Σίνδος) που είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης και ζητεί να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η από 20 Απριλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) με την οποία προβλέπεται η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, το επίμαχο Τ.Ε.Ι. ζητάει από το ΣτΕ την άμεση αναστολή της Π.Ν.Π. και σε δεύτερο στάδιο την ακύρωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι η Π.Ν.Π. προβλέπει ότι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού υποχρεούνται να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του επόμενου 15νθήμερου.

Στην προσφυγή του το Τ.Ε.Ι. υπογραμμίζει ότι τα χρήματα που προορίζονται για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών του ΝΠΔΔ και έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του είναι ακατάσχετα και η κατάσχεσή τους θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην αναστολή λειτουργίας του Τ.Ε.Ι.

Παράλληλα, το Τ.Ε.Ι. επισημαίνει ότι η επίμαχη Π.Ν.Π. είναι αντισυνταγματική, καθώς πλήττει το κατοχυρωμένο από το άρθρο 16 του Συντάγματος αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Όπως αναφέρει το Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 44 του Συντάγματος οι Π.Ν.Π. εκδίδονται σε έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης και είναι απαραίτητο να αναφέρεται με σαφήνεια η προς αντιμετώπιση επείγουσα ανάγκη έκδοσή τους.

Αντίθετα, στην επίμαχη Π.Ν.Π. δεν μνημονεύεται καμία εξαιρετική ή απρόβλεπτη περίσταση που οδήγησε στην έκδοσή της.