Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει ένα πρόγραμμα επιχορήγησης νέων διδακτόρων για εξειδίκευση σε ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων.

Στόχος του νέου προγράμματος είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους νέους Έλληνες επιστήμονες, στην καλύτερη διασύνδεση της ακαδημαϊκής και της βιομηχανικής έρευνας, καθώς και στην καταπολέμηση της «διαρροής εγκεφάλων» από την Ελλάδα.

Οι επιχορηγούμενοι θα είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που δεν έχουν συμπληρώσει το 32ο έτος της ηλικίας τους. Θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα προκειμένου να εκτελέσουν ένα ερευνητικό έργο διετούς διάρκειας σε μία από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, σε συνεργασία με πεπειραμένο επιβλέποντα ερευνητή στην επιχείρηση.

Για το έτος 2015 προσφέρονται επτά ερευνητικά έργα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έλθουν απευθείας σε επικοινωνία με τους επιβλέποντες ερευνητές των έργων στις επιχειρήσεις, προκειμένου να καθοριστεί αν υπάρχει ενδιαφέρον για συνεργασία και από κοινού υποβολή ερευνητικής πρότασης προς το Ίδρυμα.

Για κάθε έργο θα υποβληθεί στο Ίδρυμα μία μόνον πρόταση ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Για φέτος, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 20ή Ιουνίου 2015.