Συνταγματικό έκρινε το ΣτΕ το παράβολο που πρέπει να συνοδεύει τις φορολογικές και τελωνειακές αγωγές.

Συγκεκριμένα, το Β' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 210/2015 απόφασή του έκρινε ότι είναι συνταγματικό, νόμιμο, αλλά και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το παράβολο που προβλέπεται στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές, κ.λπ. που κατατίθενται στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Σχετικό προδικαστικό ερώτημα (νόμος 3900/2010) είχε στείλει στο Συμβουλίο της Επικρατείας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου Κρήτης.
Ειδικότερα, η νομοθεσία προβλέπει ότι στις χρηματικού περιεχομένου φορολογικές και τελωνειακές διαφορές, το παράβολο που πρέπει να συνοδεύει την κατάθεση προσφυγής, έφεσης και αντέφεσης ενώπιον των δικαστηρίων, είναι σε ποσοστό ίσο προς το 2% του αντικειμένου της διαφοράς (φορολογικής ή τελωνειακής).

Όμως, το επίμαχο ποσό (επί της % επί του συνολικού ποσού) πρέπει να καταβληθεί κατά το 1/3 με την κατάθεση της προσφυγής στο δικαστήριο και έως την ημέρα συζήτησης της υπόθεσης πρέπει να καταβληθούν τα υπόλοιπα 2/3 του ποσού.

Η μη καταβολή του επίμαχου παραβόλου αυτόματα καθιστά την προσφυγή «απαράδεκτη», δηλαδή απορρίπτεται χωρίς καν να συζητηθεί.