Την επανασύσταση 1174 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού ανακοίνωσε ο υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αριστείδης Μπαλτάς, κατ' εφαρμογή του άρθρ.90 του Ν.4172/2013.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η σύσταση θέσεων -κατά κλάδο και ειδικότητα- και ένταξη των προερχομένων από διαθεσιμότητα 43 εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για τις Διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης του άρθρου 26 του νόμου 4186/2013 (φεκ 193/Τ.Α. 17-9-2013).